Diskusné skupiny (newsy)

USENET je celosvetový distribuovaný diskusný systém, ktorý zahŕňa všetky typy organizácií (univerzity, komerčné organizácie, štátne organizácie) a samozrejme jednotlivcov a podporuje jedinú službu: diskusné príspevky (news - sú to vlastne správy posielané do diskusných skupín). USENET je reálnou spoločnosťou. Ľudia najrozličnejšieho zamerania 'spolu' strávia hodiny času čítaním, posielaním príspevkov a odpovedí. Niektorí iba načúvajú (hovorí sa im lurkers), iní píšu niekedy viac, ako je zdravé. USENET sa hrdí faktom, že je pôdou pre úplne slobodné vyjadrovanie, preto ak je niekto príliš urážlivý alebo popudlivý, nech sa radšej vyhne skupinám, ktoré mu nesedia.

Čo sú diskusné skupiny a ako USENET funguje ?

USENET sa skladá z diskusných skupín (newsgroups). Skupinu tvoria diskusné príspevky (ďalej len príspevky), skupina je zvyčajne venovaná nejakej téme. V čase písania tejto knižky bolo na servri news.ke.sanet.sk 3523 diskusných skupín (pritom server zvyčajne neuchováva všetky diskusné skupiny (Dôvodov je viac: nedostatok pamäťového miesta, nevhodnosť niektorých skupín pre určitý okruh používateľov, a pod. Odhadovaný počet celosvetovo distribuovaných skupín je 15000.)). Väčšina diskusných skupín je stála, iné vznikajú a rýchlo zanikajú (napríklad diskusná skupina k nejakej kométe, ktorá je práve viditeľná).

Diskusné skupiny sú podobné diskusným klubom (pozri List server - diskesné kluby), ale existuje niekoľko rozdielov. V diskusnom klube je každá správa poslaná elektronickou poštou každému, kto sa explicitne prihlásil do klubu. USENET používa iný spôsob: každý diskusný príspevok je prijatý a uložený na každom servri zapojenom do USENETu. Príspevok sa teda neposiela priamo používateľovi. Aj keď sa ja osobne nezúčastňujem diskusie v nejakej skupine, príspevky v tejto skupine sa uchovávajú na servri (Doba, po ktorú sú príspevky uchovávané, závisí od kapacitných možností servra.), a teda ak chcem, môžem si ich prečítať. často sa používa prirovnanie USENETu k nástenke: kto chce môže na nástenku pripnúť lístoček so správou, a tak isto kto chce, si môže príspevky prečítať.

Keďže príspevky sú uchovávané na servri, aby som si ich mohol prečítať, potrebujem vhodný program, napríklad Netscape Communicator. Communicator sa prihlási na server, a umožní mi vybrať si skupinu, ktorá ma zaujíma. Potom pre skupinu, ktorú som si vybral, zobrazí hlavičky správ na servri. Až keď sa rozhodnem niektorú správu prečítať, Communicator natiahne a zobrazí text správy. Communicator taktiež poskytuje prostriedky pre písanie príspevkov a odpovedí na iné príspevky.

Aby som mohol čítať a prispievať do diskusných skupín, musím mať prístup na tzv. News server (v Communicatore sa požíva Groups server, alebo Groups host). Jeho adresu zistím u správcu systému alebo u svojho poskytovateľa Internetu. Keď poznám túto adresu, v kapitole Nastavenie servra pre diskusné kluby (Groups Server) sa dozviem ako nastavím Communicator pre prácu s diskusnými skupinami.

Aká je organizácia diskusných skupín ?

Diskusné skupiny sú organizované hierarchicky, ich mená obsahujú bodky, čím sa podobajú na internetovské adresy. Najvrchnejšia úroveň (prvé slovo pred bodkou zľava) určuje tzv. kategóriu. Ak viem, čo ktorá kategória znamená, pomôže mi to odhadnúť, aký druh príspevkov je do skupiny posielaný. Hlavné kategórie (nie všetky) sú tieto:
    
   alt
   (alternative) - rôznorodá tématika,
   biz
   obchodne zamerané skupiny,
   comp
   (computers) - výpočtová technika,
   gnu
   diskusie súvisiace s projektom GNU (softwarové otázky),
   ieee
   otázky týkajúce sa inštitúcie IEEE,
   misc
   (miscellaneous) - rôznorodá tématika,
   news
   problémy siete USENET,
   rec
   (recreational) - umenie, šport, hobby, ...,
   sci
   (science) - vedné odbory (matematika, fyzika, medicína, ...),
   soc
   (social) - spoločenské, sociálne, politické problémy,
   talk
   debatné fóra pre rôzne okruhy problémov.
    
Okrem hlavných kategórií sú pre nás zaujímavé skupiny patriace do nasledovných kategórií:
    
   sk
   diskusné skupiny v slovenčine,
   cz
   diskusné skupiny v češtine,
   local
   diskusné skupiny distribuované v rámci organizácie (lokálne).
    
 
Ako naznačili posledné tri kategórie, jednotlivé diskusné skupiny môžu mať definovanú šírku distribúcie, napríklad celá sieť, región (štát, svetadiel), organizácia, počítač.

Hlavné kategórie sú prvým rozvetvením v hierarchii USENETu. ďalšie delenie je pre každú kategóriu iné. Ako príklad diskusných skupín uvediem: alt.fishing, rec.humor.funny, comp.infosystems.www.browsers.ms-windows, sk.rec.hockey, local.kkui.vyuka.neuron.

Čo sú FAQ ?

Vo väčšine diskusných skupín je k dispozícii tzv. FAQ (Frequently Asked Questions - často kladené otázky). Je to súbor obsahujúci základné informácie z danej problémovej oblasti (aj naša kniha vznikala pôvodne ako katedrový FAQ). Keď sa rozhodnem sledovať diskusiu v nejakej skupine, a najmä keď sa chcem niečo opýtať, mal by som sa si najprv prečítať FAQ. často má skutočne formu otázok a odpovedí a nájdem tam odpoveď na najčastejšie kladené otázky v diskusnej skupine (možno aj na tú moju). Okrem toho tam často nájdem adresy, kde hľadať ďalšie informácie. FAQy bývajú pravidelne inovované a posielané do skupiny. Mnohé z FAQov sú posielané do skupiny alt.answers.

Collabra - centrála pre správy

Netscape Communicator obsahuje špecializovanú aplikáciu pre prácu so skupinami, ktorá sa volá Collabra. Collabra poskytuje prostriedky pre prihlasovanie a odhlasovanie sa zo skupín. Na samotné čítanie a posielanie príspevkov sa používajú tie isté okná ako pri elektronickej pošte. Ak viem používať elektronickú poštu, veľmi ľahko môžem začať využívať aj USENET.

Program Collabra môžem spustiť priamo z menu Windows95/NT 4.0, keď v menu vyberiem Netscape Collabra. Ak už mám spustenú inú aplikáciu Communicatora, potom na paneli Communicatora môžem kliknúť na ikonu 'dvoch popiskov'  (keď zastanem nad ikonou myšou, objaví sa popisok Discussion Groups). ďalší spôsob využíva menu v niektorej aplikácii Communicatora: z menu Communicator vyberiem Collabra Discussions (Ctrl-3). Posledný mne známy spôsob je v okne Netscape Folder (pozri Okno pre správy - organizácia správ) kliknúť na lište s rozbaľovacím zoznamom foldrov na ikonu úplne vpravo  (keď nad ňou zastanem myšou, objaví sa popisok Message Center). Nech použijem hociktorý spôsob, otvorí sa okno Message Center.

Okno Message Center má v hornej časti lištu nástrojov, v dolnej časti je zoznam foldrov pre správy a zoznam diskusných skupín. Message Center nie je špecializované iba na diskusné skupiny, ale obsahuje aj funkcie pre manipuláciu s foldrami pre poštu (pozri Lišta nástrojov v Centrále pre správy).

Ak som správne nastavil parametre pre prácu s diskusnými skupinami (pozri Nastavenie servra pre diskusné skupiny (Groups Server)), v okne by som mal vidieť meno Groups servra. Ako sa prihlásim do diskusných skupín je popísané v časti Ako sa prihlásim do diskusnej skupiny?. Ak už som prihlásený do nejakých skupín, pred menom je malé +. Keď naň kliknem, ukáže sa zoznam skupín, do ktorých som prihlásený a Collabra sa spojí so servrom a zistí, či sú na servri nejaké nové príspevky. Taktiež skontroluje, ktoré príspevky som už čítal a vedľa mena skupiny vypíše počet neprečítaných a počet všetkých správ. 

V okne Message Center sa môžem prihlásiť do ďalších skupín, nastaviť parametre pre diskusnú skupinu a groups server, prípadne poslať príspevok do skupiny.

Ako sa prihlásim do diskusnej skupiny ?

Najprv je dobré vysvetliť, že prihlásenie sa do skupiny znamená, že som sa rozhodol sledovať diskusiu v tejto skupine, t.j. keď budem mať chuť a čas, prečítam si príspevky, prípadne sám nejaký odpošlem. Prihlásenie je dôležité iba pre Communicator, aby vedel, v ktorých skupinách chcem sledovať príspevky.

Na prihlásenie do diskusnej skupiny slúži okno Subscribe to Discussion Groups, ktoré otvorím keď v okne Message Center kliknem na tlačidlo Join Groups na lište nástrojov, alebo v menu File vyberiem položku Subscribe to Groups. Tretia možnosť je kliknúť pravým tlačidlom myši na meno servra v ploche okna Message Center a z menu vybrať Join Discussion. Okno pre prihlasovanie do skupín má tri karty, každá karta poskytuje iný prístup pre prihlásenie sa do skupiny.

Najzložitejšia (a zároveň najúplnejšia) je karta All Groups. úplne dole v rozbaľovacom zozname Server nastavím Groups server - zvyčajne si vyberiem server, na ktorý mám najlepší prístup. Zoznam nad servrom obsahuje hlavné kategórie (pozri Aká je organizácia diskusných skupín) dostupné na nastavenom servri (keď je prázdny, kliknem na tlačidlo Get Groups). Položka reprezentujúca kategóriu má ikonu foldra , jej meno je v tvare napr. alt.* a v zátvorke je počet skupín patriacich do tejto kategórie. Keď kliknem na malé + pred ikonou kategórie, strom sa rozbalí a ukáže sa ďalšia hierarchická úroveň. Napríklad ak kliknem na + pred kategóriou comp.*, objaví sa úroveň pozostávajúca zo skupín comp.admin.policy, comp.ai, kategórie nižšej úrovne comp.ai.*, comp.answers atď. Podobne by som mohol rozbaliť kategóriu comp.ai.*, až kým by som nenašiel diskusnú skupinu, ktorú hľadám. Ak zistím, že som sa pustil zlou vetvou a strom je už veľmi veľký, môžem niektorý podstrom zavrieť kliknutím na - pred menom kategórie. Iná možnosť je kliknúť na tlačidlo Collapse All a zoznam bude obsahovať iba hlavné kategórie (ako na začiatku). 

Riadok reprezentujúci skupinu vyzerá inak ako riadok pre kategóriu. Skupina má ikonu  a za menom v stĺpci Subscribe je bodka a v stĺpci Messages je počet správ v skupine. Keď sa chcem do skupiny prihlásiť, kliknem na ňu v zozname a stlačím tlačidlo Subscribe, alebo kliknem na bodku v stĺpci Subscribe. Bodka sa zmení na fajku, keď na fajku kliknem, zo skupiny sa odhlásim. Keď som ukončil prihlasovanie stlačím tlačidlo OK a vrátim sa do okna Message Center. V zozname pod menom servra sa objavia skupiny, do ktorých som sa prihlásil.

Karta Search for a Group umožňuje vyhľadať skupiny obsahujúce vo svojom názve zadaný reťazec. Tento spôsob je výhodný vtedy, keď poznám aspoň časť mena skupiny. Reťazec napíšem do poľa Search for a kliknem na tlačidlo Search Now. V zozname sa zobrazia tie skupiny, ktorých meno obsahuje zadaný reťazec. Napríklad, ak do poľa Search for zadám hockey, v ozname sa objaví 15 skupín, počnúc alt.sports.hockey.nhl.buffalo-sabres končiac sk.rec.hockey. Do skupiny sa prihlásim rovnako ako na karte All Groups: vyberiem skupinu v zozname a kliknem na tlačidlo Subscribe alebo na bodku v položke zoznamu.

Karta New Groups sa trochu líši od predošlých dvoch. Collabra si zoznam skupín stiahne zo servra a na predchádzajúcich dvoch kartách vlastne prehľadávam lokálny zoznam uložený v súbore na disku. Keďže týždenne vzniká niekedy viac ako desať skupín, lokálny zoznam ich neobsahuje. Keď kliknem na tlačidlo Get New, Collabra natiahne zo servra zoznam nových skupín. Táto karta má výhodu, že sa nové skupiny nemiešajú so starými, a teda rýchlo zistím, či sa medzi novými skupinami nenachádza nejaká zaujímavá. Ak áno, prihlásim sa do nej kliknutím na Subscribe alebo na bodku v položke zoznamu.

Ako nastavím základné parametre pre skupinu ?

Okno Discussion Group Properties pre nastavenie parametrov pre diskusnú skupinu otvorím, keď v Collabre z menu Edit vyberiem položku Discussion Group Properties. Druhá možnosť je kliknúť na skupinu pravým tlačidlom myši a z menu vybrať Discussion Group Properties. Okno má tri karty, každá karta obsahuje tlačidlo Download Now pre natiahnutie príspevkov. Karta General obsahuje aktuálne informácie o skupine a umožňuje zaškrtnúť možnosť prijímať príspevky naformátované v jazyku HTML (čo v Collabre je možné). Na karte Download Settings zaškrtnem Select this discussion for download ak pri naťahovaní hlavičiek príspevkov zo servra chcem natiahnuť aj hlavičky pre túto skupinu. Zaškrtnuté políčko Use default settings... znamená použitie parametrov nastavených pre skupiny v Preferences (pozri Správa diskového priestoru pre poštu a skupiny (Disk Space)). Ak chcem pre skupinu nastaviť odlišné parametre, políčko Use default setting... nechám prázdne a nastavím parametre Download only unread messages ak chcem vidieť iba hlavičky nových príspevkov a zaškrtnutím Download by date môžem nastaviť aké staré príspevky ma ešte zaujímajú. Na karte Disk space nastavím, ktoré príspevky má Collabra uchovávať v zozname na mojom počítači: do poľa Keep messages...within the past nastavím počet dní, alebo vyberiem Keep all messages pre všetky príspevky, alebo v Keep newest messages nastavím počet príspevkov. Pri každej z týchto možností sa môžem rozhodnúť ponechať si iba nové správy (posledne natiahnuté). Kliknutím na tlačidlo More môžem nastaviť kedy sa má mazať text príspevkov (štandardne sa text neuchováva na mojom počítači).

Lišta nástrojov v Centrále pre správy

Lišta nástrojov v Centrále pre správy obsahuje tlačidlá pre najbežnejšie funkcie elektronickej pošty a diskusné skupiny:
     
    Get Msg
    natiahne nové správy elektronickej pošty,
    New Msg
    otvorí okno Composition.
    New Folder
    je aktívne, ak je vybratá položka v podstrome pre Local Mail. Otvorí okno pre vytvorenie nového foldra.
    Join Groups
    otvorí okno pre prihlásenie sa do diskusných skupín.
    Stop
    zastaví proces naťahovania správ zo servra.
     
Ako narábam s foldrami ?
 
Collabra poskytuje všetky základné operácie s foldrami, na ktoré so zvyknutý z Windows 95/NT 4.0. Okno pre vytvorenie nového foldra otvorím kliknutím na tlačidlo New Folder na lište nástrojov alebo keď z menu File vyberiem položku New Folder. Existujúci folder môžem premenovať keď naňho kliknem v zozname a z menu File vyberiem Rename Folder. Nemôžem premenovať štandardné foldre (pozri Načo slúžia foldre a ako s nimi narábam?). Obe funkcie sú dostupné aj z menu, ktoré sa otvorí po kliknutí pravým tlačidlom myši na meno foldra. Okrem toho je v menu položka Delete Folder, ktorá folder zmaže (presunie ho do foldra Trash) a Compress Folder vyvolá funkciu pre komprimáciu foldra. Podobne z hlavného menu File môžem vybrať položku Compress Folders pre komprimáciu všetkých foldrov. Folder môžem presunúť do iného foldra keď v menu View rozviniem Mome Folder a vyberiem meno cieľového foldra.

Položka Empty Trash Folder z menu File vyprázdni folder Trash.

Príjem správ v diskusii

Diskusné skupiny sa líšia od elektronickej pošty aj tým, že zvyčajne neobsahujú žiadne súrne správy určené práve pre moju osobu. Preto nie je nutné 'byť v strehu' a čakať na každú novú správu. V závislosti na skupine a na počte správ stačí správy čítať raz denne, nanajvýš dvakrát denne.

V úvode kapitoly som už spomenul, že Collabra skontroluje News server, keď rozbalím podstrom pre News Server (kliknem na + pri jeho mene). To znamená, že Collabra sa spojí so servrom a zistí počet nových príspevkov a celkový počet príspevkov v každej skupine, v ktorej som prihlásený. Tieto počty sa objavia vedľa mena skupiny. Ak sa rozhodnem pozrieť sa na príspevky, z menu File vyberiem Open Discussion Group alebo dvakrát kliknem na meno diskusnej skupiny v zozname. Tretia možnosť je kliknúť pravým tlačidlom myši na meno diskusnej skupiny v zozname a z menu vybrať Open Discussion Group alebo Open Discussion Group in New Window. Vo všetkých prípadoch sa otvorí okno Netscape Discussion, čo je vlastne okno Netscape Folder so zmeneným názvom (pozri Okno pre správy - organizácia správ). V rozbaľovacom zozname pre foldre bude meno skupiny a plocha s hlavičkami bude obsahovať hlavičky príspevkov. Nečítaný príspevok má ikonu  a čítaný . ďalšia zmena oproti elektronickej pošte spočíva v modifikácii niektorých tlačidiel na lište nástrojov a pribudlo tlačidlo Mark.

Sledovanie tém (threads)

Thread (po slovensky niť, ja budem používať téma) je séria príspevkov venovaná nejakej téme. Zvyčajne niekto tému začne, a ak je zaujímavá, ostatní účastníci reagujú na pôvodný príspevok a reakcie iných. Tému poznám podľa toho, že Subject príspevkov je ten istý, nanajvýš Subject predchádza slovíčko Re:. Veľmi zaujímavé témy mávajú niekedy aj viac ako 20 príspevkov. Pri takom veľkom počte príspevkov na nejakú tému je ťažké sledovať, ktorý príspevok reaguje prípadne nadväzuje na ktorý. A takýchto tém môže v skupine naraz existovať niekoľko.

Okno Netscape Discussion pre tento účel poskytuje špeciálne usporiadanie príspevkov/správ podľa témy (usporiadaniu správ je venovaná časť Ako usporiadam správy vo foldri?). Téma obsahujúca neprečítané príspevky má ikonu , ak som prečítal všetky príspevky ikona vyzerá takto . Taktiež viacero funkcií je špecializovaných pre narábanie s témami. Pre presun na ďalšiu neprečítanú tému slúži v menu Go položka Next Unread Thread (T), pre výber všetkých príspevkov v téme v menu Edit rozbalím Select a vyberiem položku Thread (Ctrl-Shift-A) alebo kliknem na ikonu cievky  vedľa prvého príspevku v téme. Ak chcem označiť všetky príspevky v téme ako prečítané, kliknem na tlačidlo Mark na lište nástrojov a z menu vyberiem Thread Read alebo v menu Message rozviniem Mark a vyberiem Thread Read.

Okrem týchto bežných manipulácií s príspevkami patriacimi k téme poskytuje Communicator dve funkcie špeciálne určené pre témy. Keď sa nastavím na príspevok v téme a z menu Message vyberiem položku Ignore Thread, pri ikone témy sa objaví symbol zákazu . Znamená to, že nemám záujem o príspevky na túto tému a Communicator už nebude zo servra sťahovať ich hlavičky. Zákaz zruším ak opäť vyberiem z menu Message položku Ignore Thread.

Opačný extrém je, že sa zaujímam o všetky príspevky na danú tému. V takom prípade z menu Message vyberiem položku Watch Thread (W) (sleduj tému) a pri ikone témy sa objavia okuliare . Pre takto označenú tému Communicator v čase keď číta iba hlavičky príspevkov natiahne aj texty príspevkov, čím sa (najmä v režime offline) obmedzí potreba znovu sa prihlásiť na server a stiahnuť texty príspevkov. Sledovanie témy zruším keď z menu Message opäť vyberiem položku Watch Thread.

Pre automatické nastavovanie Ignore Thread a Watch Thread môžem použiť filter (pozri Načo slúžia filtre pre správy?).

Posielanie príspevkov do diskusie

Aj keď Collabra umožňuje vyvolať poslanie príspevku z okna Message Center, je pohodlnejšie posielať všetky typy príspevkov z okna Netscape Discussion. Výhoda spočíva v tom, že ak vyvolám poslanie príspevku z okna Netscape Discussion, budú už niektoré položky (najmä adresy) vyplnené.

Ako pošlem nový príspevok ?

V okne Netscape Discussion v rozbaľovacom zozname na lište vyberiem meno skupiny, do ktorej chcem poslať príspevok. Potom buď kliknem na tlačidlo New Msg na lište nástrojov, alebo v menu File rozviniem New a vyberiem Message (Ctrl-M). Otvorí sa okno Composition s preddefinovanou adresou obsahujúcou meno diskusnej skupiny. Adresácia sa oproti elektronickej pošte líši tým, že adresu skupiny predchádza na začiatku riadku tlačidlo Group a ikona pred adresou označuje skupinu . Inak postupujem rovnako ako pri posielaní správy (pozri časti čo vyplním v hlavičke správy?, Ako vyplním text správy a zadadím podpis? a Akým spôsobom môžem správu odposlať?).

Ako reagujem na príspevok zo skupiny ?

Pri sledovaní nejakej témy v skupine sa môžem rozhodnúť reagovať na niektorý príspevok. Môžem sa rozhodnúť poslať reakciu na príspevok do skupiny, alebo poslať odpoveď priamo odosielateľovi príspevku poštou. Keď chcem poslať reakciu na príspevok do skupiny, vyberiem hlavičku príspevku v ploche s hlavičkami a použijem niektorú z nasledovných možností: kliknem na tlačidlo Reply na lište nástrojov a z menu vyberiem Reply to Group (Ctrl-D), alebo v menu Message rozviniem podmenu Reply a vyberiem to Group (Ctrl-D), alebo kliknem na hlavičku pravým tlačidlom myši a z menu vyberiem Reply to Group (Ctrl-D). Otvorí sa okno Composition s vyplnenou adresou skupiny. Môžem použiť tlačidlo Quote pre vloženie textu pôvodného príspevku. ďalej postupujem ako pri posielaní správy (pozri časti čo vyplním v hlavičke správy?, Ako vyplním text správy a zadadím podpis? a Akým spôsobom môžem správu odposlať?).

Ak mi veľmi záleží na tom, aby si odosielateľ prečítal moju reakciu, môžem zvoliť možnosť kombinovanej odpovede: poslať reakciu aj do skupiny, aj poštou odosielateľovi. Nastavím sa na hlavičku príspevku a postupujem podobne, ako pri posielaní reakcie do skupiny, iba namiesto Reply to Group vyberiem Reply to Sender and Group (Ctrl-Shift-D).

Ako odpoviem priamo odosielateľovi ?

Keď uprednostním poslanie reakcie na príspevok priamo odosielateľovi (napríklad, keď chcem získať ďalšie informácie nesúvisiace s témou), nastavím sa na hlavičku príspevku a postupujem presne tak, ako pri posielaní odpovede na elektronickú poštu.

Ako pošlem príspevok poštou ?

Keď chcem poslať príspevok poštou niekomu inému (napríklad kolegovi, ktorého zaujíma problematika v príspevku), nastavím sa na hlavičku príspevku a postupujem presne tak, ako pri posunutí elektronickej pošty , t.j. použijem 'forward' (pozri Ako posuniem správu ďalšiemu adresátovi (forward)?).