Nastavenie parametrov Communicatora

Táto časť sa svojou organizáciou vymyká z celkového konceptu knižky. Namiesto riešenia konkrétnych problémov v nej nájdem úplný popis nastavenia parametrov pre Communicator 4.0 beta release 4 tak, ako sú dostupné cez menu Edit v položke Preferences. Okno Preferences je rozdelené na dve časti: v ľavej môžem vybrať tzv. kategórie, obsah pravej časti je závislý od vybratej kategórie. Jednotlivé podkapitoly zodpovedajú hlavným kategóriám v ľavej časti okna pre preferencie. 

Vzhľad dokumentu (Appearance)

Hlavná kategória Appearance umožňuje v pravej časti nastaviť dva parametre: v skupine On startup, launch zaškrtnem tie súčasti Communicatora, ktoré sa majú otvoriť pri štarte Communicatora. V skupine Show toolbar as vyberiem spôsob, ako sa zobrazia tlačidlá na lištách nástrojov vo všetkých aplikáciách Communicatora: Pictures and Text (obrázky a text), Pictures Only (iba obrázky), Text Only (iba textové tlačidlá).

Nastavenie fontov (Fonts)

V podkategórii Fonts môžem nastaviť pre každý typ kódovania v rozbaľovacom zozname For the Encoding typ písma, ktorý sa použije pre bežný text na WWW stránkach (Variable Width Font) a pre text s pevnou šírkou fontu Fixed Width Font (napr. naformátovaný príkazom <PRE> (pozri Môžem zachovať pôvodné formátovanie textu) alebo pre text správy. Pre oba typy fontov môžem v položkách Size nastaviť veľkosť.

V spodnej časti môžem pre dokumenty, ktoré obsahujú informácie o ich vlastnom použitom fonte, vybrať jednu z troch možností: Always use my fonts... použije pre dokument moje nastavenie (v rozbaľovacích zoznamoch vyššie), Use document fonts... použije fonty uvedené v dokumente, iba ak ich nie je nutné stiahnuť zo siete, Use document fonts whenever available použije fonty uvedené v dokumente, ak sú dostupné.

Nastavenie farieb (Colors)

V kategórii Colors môžem nastaviť farby pre text a pozadie a farby, ako budú zobrazené odkazy vo WWW dokumentoch. Keď v skupine Colors zaškrtnem Use Windows Colors, Communicator použije pre pozadie a text farby nastavené vo Windows. Ak Use Windows Colors nie je zaškrtnuté, tlačidlá pre farbu textu (Text) a pozadia (Background) sú vyfarbené nastavenou farbou. Keď kliknem na tlačidlo, objaví sa štandardné dialógové okno pre výber farby.

V skupine Links vyberiem farbu pre nenavštívený odkaz (Unvisited Links) a navštívený odkaz (Visited Links). Štandardne je zaškrtnuté políčko Underline Links pre podčiarknutie textu reprezentujúceho odkaz. Ak z nejakých dôvodov nechcem, aby odkazy boli podčiarknuté, políčko nezaškrtnem.

V časti Ako nasataviť farby písma a pozadia WWW stránky sa dozviem, že WWW dokument môže mať nastavené vlastné farby pre pozadie, text a odkazy. Ak zaškrtnem políčko Always use my colors... , bude sa nastavenie v dokumente ignorovať (ak napríklad pôvodné nastavenie znižuje čitateľnosť).

Parametre pre prehliadač (Browser)

V kategórii Browser nastavím základné parametre pre prehliadač. Môžem si vybrať, či po spustení prehliadač nezobrazí žiadnu WWW stránku (Vhodné pre prácu v off-line režime.) (Blank page), zobrazí určitú WWW stránku (Home page), alebo zobrazí stránku, ktorá bola zobrazená ako posledná pri predchádzajúcom spustení prehliadača (Last page visited). Do textového poľa Location v skupine Home page vyplním URL stránky, ktorá sa zobrazí v prípade, že som v skupine Browser starts with vybral Home page. Pri vyplnení URL adresy môžem použiť tlačidlo Browse pre vyhľadanie dokumentu na mojom počítači.

V skupine History nastavím počet dní, ako dlho sa uchovávajú informácie v okne History (pozri History - zoznam navštívených dokumentov), prípadne môžem zmazať obsah okna kliknutím na tlačidlo Clear History.

Pomocné aplikácie (Applications)

Pomerne často sa stáva, že odkazy z WWW stránok odkazujú na dokumenty iných typov, napr. na PostScriptové súbory. Pre zobrazenie týchto dokumentov používa Communicator tzv. pomocné aplikácie. V kategórii Applications je možné nastaviť činnosť, ktorá sa vykoná pri pokuse zobraziť takýto dokument (najčastejšie spustenie inej aplikácie alebo uloženie na disk).

Zoznam v kategórii Applications obsahuje popis typov dokumentov. Zoznam vznikol zjednotením zoznamu registrovaných typov vo Windows a typov, ktoré vie zobraziť samotný Communicator (napr. niektoré grafické súbory). Keď v zozname vyberiem niektorý typ, pod zoznamom sa nastavia parametre pre vybratý typ: prípona súboru, MIME typ (ak bol nastavený) a za textom Handled by je meno aplikácie, ktorá tento typ spracuje.

Na pridanie nového typu slúži tlačidlo New Type. Otvorí sa dialógové okno, v ktorom do poľa Description of type zadám popis typu (tento sa objaví v zozname), File extension bude obsahovať príponu súboru tohto typu, ak viem, zadám MIME type, a do poľa Application to use zadám povelový riadok aplikácie, ktorá zobrazí dokument tohto typu. Tlačidlo Browse slúži na uľahčenie vyhľadania aplikácie. Stlačením OK sa nový typ zaradí do zoznamu.

Tlačidlo Edit otvorí okno pre zmenu nastavenia parametrov pre vybratý typ v zozname. V poli MIME type môžem zmeniť MIME typ súboru. Pre typ, ktorý nevie spracovať Communicator, sa môžem rozhodnúť, či pri pokuse zobraziť takýto dokument tento nebudem zobrazovať a uložím ho ihneď na disk (Save to disk), alebo ho zobrazím inou aplikáciou (Application). V tomto poslednom prípade môžem nastaviť aplikáciu v textovom poli, pričom pri jej nájdení si môžem pomôcť tlačidlom Browse. Keď zaškrtnem položku Ask me before..., potom po kliknutí na odkaz na tento typ dokumentu Communicator otvorí dialógové okno, kde môžem zvoliť uloženie na disk alebo spustenie aplikácie. Pre typ zobrazovaný Communicatorom je v skupine Handled by vybratá položka Navigator, môžem však toto nastavenie zmeniť a napríklad dokumenty tohto typu nezobrazovať, ale ukladať na disk.

Nastavenie parametrov pre poštu a diskusné skupiny (Mail & Groups)

Pre korektné prijímanie a posielanie pošty a prístup do diskusných skupín je potrebné nastaviť viacero dôležitých parametrov.

Priamo v kategórii Mail & Groups sa nastavujú parametre ovplyvňujúce vzhľad Communicatora pri práci s poštou a diskusnými skupinami. V skupine Plain quoted... nastavím štýl fontu (Style), veľkosť (Size) a farbu (Color), ktoré sa použijú pri zobrazení tých častí odpovede na správu, ktoré boli vložené z pôvodnej správy. V skupine Display message and articles with vyberiem buď font s pevnou šírkou (Fixed width font) alebo s premenlivou šírkou (Variable width font). Konkrétny typ fontu môžem vybrať v kategórii Appearance. Pre poštu sa však odporúča používať font s pevnou šírkou, nakoľko je bežné posielať poštou tabuľky a formuláre naformátované za predpokladu, že pre zobrazenie je použitý font s pevnou šírkou.

Ak zaškrtnem položku Reuse message list (thread) window, potom pre zobrazenie diskusných skupín sa použije jedno okno Netscape Folder (pozri Okno pre správy - organizácia správ), inak sa pre každú skupinu otvorí nové. Podobne, ak zaškrtnem položku Reuse message window, potom pre zobrazenie obsahu správy sa použije stále to isté okno Netscape Message (pozri Okno pre správu), inak sa pre každú správu otvorí nové okno. Zaškrtnutím poslednej položky Enable sound alert... Communicator zvukovo signalizuje, že na servri sú nové správy. Ak používam Mail Notificator (pozri Ako používam Mail Notificator), je dobré Enable sound alert... nechať nezaškrtnuté, pretože zvukovú signalizáciu zabezpečí Notificator.

Informácie o mojej osobe (Identity)

Na karte Identity vyplním údaje o mojej osobe. Tieto informácie sa vyplnia do hlavičky odosielanej správy a sú potrebné na to, aby prijímateľ mojej správy vedel na správu poslať odpoveď.

Do poľa Your Name vyplním moje meno (napr. Marek Hatala), do Email address moju emailovú adresu (napr. hatala@ccsun.tuke.sk), do Reply-to address vyplním emailovú adresu (na ktorú bude poslaná odpoveď) iba v prípade, ak sa líši od adresy v poli Email address, do poľa Organization vyplním moje pracovisko (napr. Technical University of Kosice). Ak chcem, aby do každej mnou odoslanej správy boli zaradené súhrnné informácie o mojej osobe, do poľa Signature File uvediem cestu na textový súbor s týmito informáciami (pozri Ako vyplním text správy a ako zaradím podpis). Tlačidlo Choose mi pomôže lokalizovať tento súbor. Ak zaškrtnem Always attach...Card to messages, Communicator ku každej mnou odoslanej správe pripojí aj moju navštívenku. Navštívenka je položka Adresára, keď kliknem na tlačidlo Edit Card, otvorí sa okno pre úpravu navštívenky. V Communicatore sa navštívenka odosielateľa zobrazí na konci správy. Ak však príjemca nepoužíva Communicator, zaradenie navštívenky mu iba znepríjemňuje čítanie pošty. Preto uprednostňujem používanie Signature File.

Parametre pre odosielané správy (Messages)

Pre odosielané správy v kategórii Messages môžem v skupine Message properties nastaviť By default, send HTML messages pre posielanie správ naformátovaných v jazyku HTML. Musím si však uvedomiť, že takéto správy sa korektne zobrazia iba prijímateľovi, ktorý pre čítanie pošty používa Communicator. Zaškrtnutá položka Automatically quote... spôsobí, že pri písaní odpovede na správu sa obsah pôvodnej správy automaticky vloží do textu odpovede (Ja uprednostním položku nezaškrtnúť, v prípade potreby pre vloženie pôvodného textu použijem tlačidlo Quote). Taktiež je dobré nastaviť do poľa Wrap long lines at hodnotu menšiu ako 80 znakov, aby sa riadky presahujúce túto hodnotu pri odposlaní rozložili na viac kratších riadkov a príjemca nemusel obsah správy horizontálne rolovať.

V skupine Copies of outgoing messages nastavím, kam chcem uložiť alebo prípadne poslať kópiu odosielanej správy alebo príspevku. Keď zaškrtnem políčko Self, medzi adresy sa automaticky zaradí moja adresa v poli Bcc: a kópia správy sa odpošle aj mne. Ak do poľa Other address uvediem emailovú adresu, potom sa kópia každej odosielanej správy odpošle aj na zadanú adresu (tiež Bcc:). Podobne pre diskusné príspevky: ak zaškrtnem druhú položku Self kópia každého príspevku do diskusnej skupiny sa odpošle aj mne, prípadne ak do Other address uvediem adresu, kópia každého príspevku sa odpošle na uvedenú adresu. Kópie správ a príspevkov môžem ukladať aj do lokálneho foldra. Ak zaškrtnem Mail messages a v rozbaľovacom zozname vyberiem folder, potom kópia správy sa automaticky uloží do vybratého foldra. Podobne ak zaškrtnem Groups messages, do vybratého foldra sa budú ukladať kópie príspevkov do diskusných skupín.

Kliknutím na tlačidlo More Options sa objaví okno, kde môžem nastaviť ďalšie parametre. V skupine When addressing messages vyberiem Expand addresses against names and nicknames v prípade, ak pri písaní adresy chcem využiť zrýchlené vyhľadávanie v adresári na základe aj mien aj skratiek (pozri čo vyplním v hlavičke správy). Položka Expand addresses against nicknames only prepne vyhľadávanie do režimu iba podľa skratiek.

V skupine Send...8-bit characters nastavím, ako sa odpošlú správy obsahujúce diakritické znaky. Ani jedna z možností nie je ideálna: ak vyberiem As is, potom sa diakritické znaky pri prenose správy môžu stratiť a nahradiť inými, ak vyberiem Using the..., potom niektorí príjemcovia môžu mať so zobrazením obsahu správy problémy. Všeobecnou zásadou je, že správu s diakritikou posielam iba príjemcovi, o ktorom viem, že takúto správu vie prečítať.

Posledné štyri voľby v skupine When sending HTML... umožňujú vybrať akciu, ktorá sa vyvolá, ak správa pre príjemcu má byť poslaná naformátovaná v HTML (buď som v kategórii Messages zaškrtol By default, send HTML messages alebo v adresári na navštívenke má príjemca zaškrtnutú položku Prefers...HTML messages - pozri Okno navštívenky v adresári). Prvá možnosť Always ask... pri odposlaní správy stále vyvolá dialóg s otázkou, čo urobiť, druhá možnosť Always convert... skonvertuje naformátovaný text na text bez príkazov HTML, tretia možnosť Always send...in HTML anyway odpošle HTML naformátovanú správu bez upozornenia, a posledná Always send...in plain text and HTML odpošle správu obsahujúcu aj HTML verziu aj textovú verziu.

Nastavenie servra pre poštu (Mail Server)

Nastavenie parametrov v kategórii Mail Server je rozhodujúce pre možnosť používať elektronickú poštu. V časti Ako funguje elektronická pošta bolo vysvetlené, ako funguje elektronická pošta. Do poľa Mail server user name vpíšem login, ktorý mi bol pridelený na počítači so servrom, kde sa nachádza moja poštová schránka (napr. hatala). Do poľa Outgoing mail (SMTP) server napíšem internetovskú adresu počítača so servrom pre posielanie pošty (napr. smtp.ke.sanet.sk), ktoré získam od správcu systému, alebo môjho poskytovateľa Internetu. Do poľa Incoming mail server napíšem adresu počítača (napr. ccsun.tuke.sk), kde mám elektronickú schránku. Býva pravidlom, že posledné dve adresy sú rovnaké, ale nemusí to byť tak.

Taktiež ďalšie položky vyplním informáciami získanými od správcu systému alebo poskytovateľa Internetu. V prvom rade musím správne vybrať typ servra pre príjem pošty: POP3 alebo IMAP (Internet Message Access Protocol). V prípade POP3 servra sa štandardne správy natiahnu zo schránky do môjho počítača a tam sa aj uchovávajú. Ak zaškrtnem Leave messages..., potom sa po natiahnutí správy na servri nezmažú. V prípade IMAP servra sa správy nesťahujú do počítača, ale iba sa zobrazia ich hlavičky. Správa sa natiahne, až keď ju chcem prečítať. Z toho vyplýva, že ak chcem čítať poštu, musím byť pripojený na sieť. Pre IMAP server môžem nastaviť, že chcem obsah správ uchovať aj lokálne (Keep copies...) a políčko Server supports... zaškrtnem, ak som od správcu systému zistil, že server podporuje tzv. SSL, čo je podpora pre zvýšenie bezpečnosti.

Keď kliknem na tlačidlo More Options, môžem nastaviť ďalšie parametre. Do poľa Local mail directory vyplním adresár, kde budú vytvárané súbory obsahujúce moju poštu (pre uľahčenie môžem použiť tlačidlo Choose). Ak používam IMAP server, do poľa IMAP mail directory zadám adresár na počítači, na ktorom beží IMAP server. Ak som trvale pripojený na Internet, alebo chcem aby Communicator automaticky kontroloval či moja schránka na servri neobsahuje nové správy, zaškrtnem v druhej skupine Check for mail every a nastavím časový interval, v akom Communicator kontroluje server. Políčko Remember my mail password zaškrtnem, ak počítač používam výhradne sám a chcem, aby si Communicator medzi jednotlivými spusteniami pamätal moje heslo. Toto je nutné aj pre správnu funkciu Mail Notificatora.
Ak pre elektronickú poštu používam výhradne Communicator, ponechám v poslednej skupine nastavenú položku Always.

Nastavenie servra pre diskusné skupiny (Groups Server)

Podobne ako pre elektronickú poštu, aj pre príjem a posielanie príspevkov do diskusných skupín musím nastaviť adresu servra. Na rozdiel od elektronickej pošty, pre USENET sa o príjem aj posielanie príspevkov stará jeden tzv. NNTP server. V kategórii Groups Server do poľa Discussion groups (news) server vyplním adresu servra, ktorú som získal od správcu systému. V poli Discussion groups (news) folder vyberiem adresár, kde budú ukladané súbory s príspevkami v diskusných skupinách (môžem si pomôcť tlačidlom Choose). Ak používam spojenie cez modem, je dobré zaškrtnúť položku Ask me before..., ktorá spôsobí, že ak má Communicator načítať viac hlavičiek v jednej skupine ako zadané číslo (čo môže trvať neúmerne dlho, najmä ak som pripojený cez modem), najprv si vyžiada od mňa potvrdenie.

ďalšie parametre pre diskusné skupiny sa zadávajú v kategórii Offline Groups.

Nastavenie adresárov pre vyhľadávanie adries (Directory)

V kategórii Directory nastavujem poradie, v akom sa prehľadávajú adresáre pre vyhľadanie elektronickej adresy (pozri Ako vyhľadám adresu na Internete). Taktiež môžem pridať nový adresár, alebo upraviť parametre už existujúceho. V zozname je štandardne na prvom mieste zaradený môj adresár (Personal Address Book), za ním sú dva najväčšie adresáre na Internete. Ak by som chcel pridať nový adresár, kliknem na tlačidlo New a otvorí sa dialógové okno pre pridanie nového servra, v ktorom do poľa Description vyplním popis servra (objaví sa v zozname), do LDAP zadám internetovskú adresu, v prípade potreby nastavím aj ďalšie parametre. Novo zaradený server sa objaví v zozname. Poradie adresárov na Internete mením tak, že adresár, ktorý chcem premiestniť vyberiem a použijem šípky vedľa zoznamu. Ak chcem zmeniť parametre niektorého servra, vyberiem ho v zozname a kliknem na tlačidlo Edit. Pre zmazanie použijem Delete.

Dôležité je nastavenie v skupine Show full names as. Ak vyberiem (First Name) (Last Name), potom ak v adresári usporiadam položky podľa mena, budú usporiadané podľa krstných mien. Taktiež zrýchlené vyhľadávanie pri zadávaní adresy bude hľadať podľa krstných mien. Preto radšej volím (Last Name), (First Name).

Tvorba HTML dokumentov (Composer)

Pre editor WWW stránok v kategórii Composer nastavím svoje meno do poľa Author Name. Meno sa objaví v hlavičke vygenerovanej WWW stránky. Taktiež je dobré zaškrtnúť položku Automatically save... a časový interval, v akom sa bude editovaná WWW stránka automaticky ukladať do súboru, čo môže zabrániť stratám pri výpadku počítača v procese editovania.

V skupine External editors do poľa HTML source zadám povelový riadok pre spustenie editora zdrojového textu WWW stránky (Composer edituje vo WYSIWYG) a do poľa Images zadám povelový riadok programu, ktorý používam pre editovanie grafických súborov (obrázkov). Tlačidlá Choose uľahčujú vyhľadanie programov.

V skupine Font size mode vyberiem jednu z možností, ako budú v rozbaľovacom zozname na lište Composera zobrazené veľkosti fontov. Prvá možnosť zobrazí absolútne hodnoty veľkosti písma, druhá relatívne vzhľadom na nastavenú veľkosť fontu v cieľovom prehliadači, a tretia možnosť zobrazí obe predchádzajúce.

Uloženie dokumentu na WWW server (Publishing)

Kategória Publishing umožňuje automatizovať prenos vytvorených WWW stránok z môjho počítača na cieľový počítač (na ktorom beží WWW server sprístupňujúci moje WWW stránky). V skupine Links and images zaškrtnem prvú položku Maintain Links, ak chcem, aby lokálne uložená kópia WWW stránky pristupovala k ostatným WWW dokumentom tak, ako na jej pôvodnej URL adrese. Zaškrtnutie Keep images with page spôsobí, že pri ukladaní WWW stránky na môj počítač sa lokálne uložia aj všetky obrázky, ktoré sa na stránke vyskytujú.

V skupine Default publishing location uvediem do poľa Enter a FTP or HTTP site address to Publish to URL adresu, kam štandardne umiestňujem svoje WWW stránky. V prípade, ak som uviedol FTP adresu, do druhého poľa uvediem HTTP adresu, na ktorej sa objaví dokument prenesený pomocou FTP (aby som mohol prenesený dokument skontrolovať). Ak ako prístupovú metódu použijem HTTP a používam proxy server, musím tento HTTP server uviesť v poli Do not use proxy for.

Komunikácia cez modem (Offline)

V kategórii Offline vyberiem mód, v ktorom štartujem Communicator. Ak som pripojený na Internet pevnou linkou, vyberiem Online Work Mode. Ak sa pripájam na Internet cez modem, vyberiem Offline Work Mode. Ak vyberiem položku Ask me, potom aktuálny mód môžem vybrať pri štarte Communicatora.

Parametre pre offline prístup k diskusným skupinám (Offline Groups)

V kategórii Offline Groups nastavujem parametre pre čítanie diskusných skupín offline. Pre skupinu môžem nastaviť Download only unread messages, ak chcem vidieť iba hlavičky nových príspevkov. Zaškrtnutím Download by date môžem nastaviť aké staré príspevky ma ešte zaujímajú. Ak vyberiem from, v rozbaľovacom zozname môžem vybrať jeden z časových údajov (yesterday - včera, 1 week ago - pred týždňom, 1 month ago - pred mesiacom, 1 year ago - pred rokom). Ak vyberiem since, potom do poľa vyplním počet dní.

V offline móde sa nenaťahujú všetky diskusné skupiny, do ktorých som prihlásený, ale iba tie, ktoré som vybral. Keď stlačím tlačidlo Select Discussions, otvorí sa okno so zoznamom skupín, do ktorých som prihlásený. V okne označím kliknutím v st?pci Choose tie skupiny, ktoré chcem natiahnuť.

Všeobecné parametre pre pokročilých (Advanced)

V kategórii Advanced je možné nastaviť veľmi dôležitú položku Automatically load images. Ak táto položka nie je zaškrtnutá, Communicator pri naťahovaní dokumentu nenaťahuje obrázky, čo môže značte skrátiť čas potrebný na natiahnutie dokumentu. Je to výhodné v prípade, ak obrázky neobsahujú informácie dôležité pre navigáciu, resp. existuje k nim textový ekvivalent. Ak položka nie je zaškrtnutá, na lište nástrojov Communicatora sa objaví tlačidlo Images, ktorým je možné obrázky dodatočne stiahnuť (pozri Ako môžem ovládať prenos obrázkov)..

ďalšie štyri položky umožňujú vypnúť jednotlivé časti resp. funkcie Communicatora. Zaškrtnutá položka Enable Java a Enable JavaScript dovolí Navigatoru spúšťať Java applety a JavaScripty nachádzajúce sa na prezeraných stránkach. Položka Send email address as anonymous FTP password inštruuje Communicator, aby pri prístupe na anonymný FTP server poslal moju emailovú adresu ako heslo. Prepínač Cookies umožňuje vybrať, či budem akceptovať cookies (pozri Ako využijem Coolies z JavaScript-u), či sa ma má Navigator opýtať, alebo či cookies zamietnem.

Dočasné uchovávanie dokumentov (Cache)

Cache (vyrovnávacia pamäť) sa používa na uchovanie lokálnych kópií navštívených dokumentov. Pri bežnej aktivácii príslušného odkazu sa dokument natiahne rovno z cache, resp. podľa nastavenia najprv porovná uložený dokument s dokumentom na sieti a zobrazí novší z nich. Keď použijem Reload toto porovnanie sa robí vždy.

Parametre pre cache zadám v kategórii Cache. Hodnota v položke Memory Cache určuje veľkosť operačnej pamäti vyhradenej pre uchovávanie dokumentov počas behu programu. Ak mám málo pamäte a počas behu Communicatora chcem pracovať aj s inými, na pamäť náročnými aplikáciami, zmenším túto hodnotu. Do poľa Disk Cache Folder zadám adresár (môžem použiť tlačidlo Choose Folder), kde ostávajú uložené dokumenty aj po ukončení programu. Pri ukončení činnosti Communicatora sa reorganizuje obsah diskovej pamäte. Ak táto činnosť trvá veľmi dlho, zmenším jej veľkosť v položke Disk Cache. Tlačidlá Clear Memory Cache a Clear Disk Cache spôsobia okamžité vyprázdnenie či už cache v operačnej pamäti alebo na disku. Tlačidlá sa hodia najmä v prípade, ak pri sťahovaní súboru z FTP servra (pozri Môže navigator komunikovať s anonymnými FTP servrami?) došlo k prerušeniu prenosu a neúplný dokument je uložený v cache pamäti. Keď vo vstupnom poli lišty adries Communicatora uvediem about:cache (pozri kapitolu Aké špeciálne protokoly ponúka Netscape naviac? o špeciálnych protokoloch), získam informácie o obsahu cache na disku. Podobne pre about:memory-cache a about:image-cache dostanem informácie o cache v operačnej pamäti a o cache pre obrázky.

V dolnej časti vyberiem jednu z troch možností, ako často sa kontroluje či došlo k zmene dokumentu uloženého vo vyrovnávacej pamäti. Ak navolím Every Time, pred každým zobrazením dokumentu sa skontroluje, či sa dokument na sieti nezmenil (čo spomaľuje zobrazenie dokumentu). Keď navolím Once per Session, potom sa táto kontrola vykoná iba raz pri prvom zobrazení dokumentu v priebehu jedného volania Communicatora. Tretia možnosť Never stále zobrazí dokument prítomný v cache pamäti. Ak sa dokument v cache pamäti nenachádza, stiahne ho zo siete.

Správne nastavenie spôsobu práce s cache pamäťou môže výrazne ovplyvniť efektívnosť prezerania informácií. Ak prevažuje práca s WWW dokumentmi, ktoré sa nemenia, alebo sa nemenia často (napríklad manuály), je dobré nastaviť voľbu Never. V tomto prípade sa dokument zobrazí priamo z cache pamäte. Ak predpokladám, že sa dokument zmenil, obnovím ho použitím tlačidla Reload, resp. z klávesnice pomocou kombinácie Ctrl-R. Voľba Once per Session je vhodná v prípade, ak prevažujú dokumenty, ktoré sa menia často, napríklad raz denne (napr. správy). Pri tejto voľbe Communicator pred prvým zobrazením skontroluje, či je dokument na sieti novší ako dokument v cache pamäti. Ak áno, stiahne ho zo siete. Potom až do ukončenia programu pri opätovnom zobrazení vyberie dokument z cache pamäte.

Používanie proxy servra (Proxies)

Proxy server (pozri tiež čo sú firewall a proxy) je program - zvyčajne na samostatnom počítači - slúžiaci na zvýšenie bezpečnosti vnútornej siete. Taktiež môže slúžiť ako vyrovnávacia pamäť pre všetkých jeho používateľov (pamäť proxy servra je rádovo niekoľko gigabajtov). Keď WWW prehliadač má nastavenú adresu proxy servra, postup zobrazenia požadovanej stránky je nasledovný: najprv prezrie svoju cache pamäť (v závislosti od nastavenia režimu v predchádzajúcej časti) a keď ju nenájde, požiada o ňu proxy server. Proxy server najprv skontroluje, či má takúto stránku vo svojej pamäti. Ak áno, táto je okamžite poskytnutá, ak nie, stiahne sa zo siete a uloží sa v pamäti servra. Používanie proxy servra prináša minimálne dve výhody: okrem zvýšenia bezpečnosti siete je to teda aj odľahčenie siete. Frekventovaný dokument, ktorý stiahol iný používateľ je dostupný okamžite aj ostatným, a teda nie je ho nutné sťahovať zo siete. Informácie o pre mňa dostupných proxy servroch získam od správcu systému alebo môjho poskytovateľa Internetu.

V kategórii Proxies môžem vybrať Direct connection to the Internet, kedy nepoužívam žiadny proxy server. Keď vyberiem Manual proxy configuration, môžem kliknúť na tlačidlo View. Otvorí sa okno, kde do polí pre jednotlivé protokoly uvediem meno proxy servra a do malého poľa číslo portu. Napríklad v Košiciach v sieti Sanet do poľa HTTP vpíšem adresu servra http-proxy.ke.sanet.sk a do st?pca Port vpíšem číslo portu 8080. Do poľa Do not use proxy... vpíšem adresy servrov, na ktoré chcem pristupovať priamo, nie cez proxy server (napríklad lokálne servre).

Niektoré proxy servre ponúkajú automatickú konfiguráciu. Ak mám prístup na takýto server, zvolím Automatic proxy configuration a do okna Configuration location (URL) vpíšem adresu proxy servra (napr. server v čechách cache.cesnet.cz:3128 sa konfiguruje automaticky).

Správa diskového priestoru pre poštu a skupiny (Disk Space)

V kategórii Disk space nastavujem parametre ovplyvňujúce diskový priestor použitý pre poštu a diskusné skupiny. Ak zaškrtnem položku Do not download any message larger than a do poľa uvediem veľkosť v kilobajtoch, Communicator nebude naťahovať správy, ktorých veľkosť presahuje zadaný limit. Zaškrtnutie druhej položky Automatically compact... a uvedenie minimálneho usporeného miesta umožní Communicatoru, aby použil svoj komprimačný mechanizmus na tie foldre, pri ktorých sa usporí aspoň stanovený diskový priestor.

V skupine Discussion Groups Messages Only nastavujem parametre pre diskusné skupiny. Vybratím vhodnej položky mám možnosť nastaviť, ktoré príspevky sa majú uchovávať na mojom počítači: do poľa Keep messages...within the past nastavím počet dní, alebo vyberiem Keep all messages pre všetky príspevky, alebo v Keep newest messages nastavím počet príspevkov. Pri každej z týchto možností sa môžem rozhodnúť ponechať si iba nové správy (posledne natiahnuté). Kliknutím na tlačidlo More Options môžem nastaviť kedy sa má mazať text príspevkov (štandardne sa text neuchováva na mojom počítači).