Elektronická pošta (e-mail)

Elektronická pošta patrí medzi najstaršie a aj najpoužívanejšie služby Internetu. Ponúka presne to, čo od nej každý očakáva - je to elektronická sestra klasickej pošty. Elektronická pošta je základom pre ďalšiu populárnu službu - diskusné kluby.

Základné pojmy

Základným pojmom je správa. Pod správou budem rozumieť všetky informácie, ktoré sa dostanú k príjemcovi. Okrem samotného textu správa obsahuje aj ďalšie informácie (pozri časť Z akých častí sa skladá správa). ďalším pojmom je elektronická adresa alebo iba adresa). Okrem týchto všeobecných pojmov sa v ďalšom texte stretnem aj s pojmami, ktoré súvisia s programom Netscape Communicator. Tieto pojmy sú voľným prekladom anglických názvov, takže Messenger Mailbox je vlastne okno pre správy, Composition je okno pre zostavenie správy, Address Book je adresár, Message Center je centrála pre správy, atď.

Ako funguje elektronická pošta ?

Ako pri klasickej pošte, ak chcem s niekým korešpondovať, musíme obaja mať adresu a poštovú schránku. Splniť túto podmienku nie je ťažké - každý poskytovateľ prístupu do Internetu s prístupom poskytne aj schránku a tým aj jej adresu. Keď sa rozhodnem poslať správu príjemcovi, použijem program, ktorý mi umožní správu napísať (napr. Communicator). Potom správu odpošlem. V praxi to znamená, že program sa skontaktuje s tzv. SMTP (SMTP - Simple Mail Transfer Protocol) servrom, ktorý správu zaradí do fronty, kde správa čaká na odoslanie. Keď na ňu príde rad, server na základe adresy príjemcu zistí, na ktorom počítači sa nachádza schránka príjemcu a správu odpošle. Keď správa dorazí na cieľový počítač, z adresy príjemcu sa zistí meno schránky a správa sa do nej uloží. Tam čaká, kým sa príjemca rozhodne čítať došlú poštu. Program príjemcu (opäť to môže byť Communicator) sa spojí s tzv. POP servrom na počítači, kde sa nachádza schránka príjemcu. Po overení hesla program vyberie správu zo schránky a príjemca si ju prečíta. Na správu môže odpovedať, posunúť ju niekomu inému - 'forwardovať), alebo uložiť alebo zmazať.

Aj keď vyššie opísaný postup sa môže zdať komplikovaný, je v skutočnosti veľmi rýchly. Za normálnych okolností čas od odposlania správy po jej uloženie do schránky príjemcu nie je dlhší ako niekoľko minút, aj keď je príjemca na druhom konci sveta.

Z akých častí sa skladá elektronická adresa ?

Moja elektronická adresa sa skladá z dvoch častí, napr.:

hatala@ccsun.tuke.sk

kde ccsun.tuke.sk je meno počítača, na ktorom sa nachádza moja schránka a hatala je meno schránky (zvyčajne odvodené od mena používateľa (Niekedy sa používa konvencia tvorby adresy z mena a priezviska, napr. Marek.Hatala@tuke.sk, alebo M.Hatala@tuke.sk)). Znak @ je povinný, iba v prípade, keď korešpondujú dvaja používatelia na jednom počítači, stačí keď ako adresu uvedú iba meno (napr. hatala, csonto).

Aké zásady by som mal dodržiavať pri elektronickej korešpondencii ?

V záujme efektívnej práce s elektronickou poštou by som sa mal riadiť nasledujúcimi zásadami:

Z akých častí sa skladá správa ?

Elektronická správa sa skladá z tzv. hlavičky a z tela správy. Telo správy obsahuje samotný text. Hlavička okrem informácií pre príjemcu obsahuje aj položky potrebné pre prenos správy. Jednotlivé položky v hlavičke majú nasledovný význam (zvýraznené sú najdôležitejšie položky, ktoré by mal používateľ vyplniť):
    
   From
   obsahuje moju elektronickú adresu.
   Reply To
   obsahuje adresu, na ktorú chcem dostať odpoveď (ak nie je vyplnená, odpoveď sa odpošle na adresu v položke From).
   Mail To
   obsahuje adresu príjemcu.
   Mail Cc
   obsahuje adresu, na ktorú chcem odoslať kópiu správy.
   Mail Bcc
   obsahuje adresu, kde chcem poslať 'slepú' kópiu (blind). Adresu uvedenú v tejto položke ostatní príjemcovia nevidia.
   File Cc
   obsahuje meno súboru, do ktorého chcem zapísať kópiu odosielanej správy.
   Subject
   obsahuje krátku charakteristiku mojej správy.
   Attachment
   obsahuje meno WWW stránky alebo súboru, ktorý chcem poslať spolu so správou.
    

Príjem pošty

V časti "Ako funguje elektronická pošta" som sa dozvedel, že správy čakajú na príjemcu (na mňa) v schránke. V tejto časti si povieme ako ja, používateľ Communicatora, tieto správy 'natiahnem' do počítača a prečítam. V časti "Okno pre správy-organizácia pošty" sa dozviem, ako uchovávať došlú poštu, triediť ju do foldrov, prípadne vyhľadávať správy na základe kritérií.

Ako zistím, že mám novú poštu ?

Pre čítanie správ slúži okno Netscape Folder. V prípade, ak už beží niektorá z aplikácií Communicatora, je možné kliknúť na ikonu Mailboxu na paneli Communicatora alebo z menu Communicator vybrať Messenger Mailbox (Ctrl-2) a otvorí sa slúži okno Netscape Folder. Ak používam Mail Notificator (pozri "Ako používam Mail Notificator"), môžem z jeho menu vybrať Run Mail a naštartuje sa Netscape Messenger a otvorí Netscape Folder. Netscape Messenger je jednou z aplikácií integrovaných v Netscape Communicatore a je ho možné vyvolať vybratím Netscape Messenger priamo z menu Windows 95/NT 4.0.

Ak otvorím okno pre správy Netscape Folder (pozri obrázok a časť Okno pre správy), Communicator skontroluje, či sa na servri nachádzajú nové správy. Ak áno, ozve sa zvukový signál a zmení sa ikona mailboxu na paneli Communicatora na (objaví sa pri nej šípka dole). Taktiež na lište vo Windows 95/NT 4.0 sa objaví ikona správy . Potom Communicator periodicky kontroluje, či došla nová pošta, automaticky ju však nenatiahne. Poštu zo servra natiahnem ak v menu File rozviniem položku Get Messages a vyberiem New (Ctrl-T). Poštu tiež môžem natiahnuť pomocou tlačidla Get Msg na lište nástrojov okna Netscape Folder alebo kliknúť na ikonu mailboxu na paneli Communicatora. Nové správy sa natiahnu do Communicatora a môžem si prečítať ich obsah.

Okrem šípky dole sa vedľa ikony mailboxu na paneli Communicatora môže nachádzať aj symbol ? v ikone , čo znamená, že Communicator nevie skontrolovať poštu na servri (ak som ešte nezadal heslo, alebo je problém so spojením). Samotná ikona mailboxu znamená, že na servri nie je nová pošta. 

Ako prečítam obsah správy ?

Keď chcem zobraziť správu, musím ju vybrať (kliknúť na ňu) v ploche pre hlavičky (pozri časť časti okna pre správy). Neprečítaná nová správa má ikonu , neprečítaná stará správa , a prečítaná správa . Nasledujúcu neprečítanú správu(Hlavička nečítanej správy je zobrazená v Netscape Folder tučným písmom.) vyberiem, ak na lište nástrojov kliknem na tlačidlo Next, alebo použijem niektorú z položiek v menu Go.

Obsah správy môžem zobraziť priamo v okne pre správy Netscape Folder alebo v novom okne. Ak chcem použiť okno Netscape Folder, musí byť rozdelené na dve plochy (ako na obrázku). Ak okno nie je rozdelené, z menu View vyberiem Show Message, alebo jednoducho kliknem na malý modrý trojuholník v ľavom dolnom rohu okna Netscape Folder. Zobrazí sa plocha pre telo správy a v nej text vybratej správy.

Text správy môžem zobraziť aj v okne pre správu Netscape Message. V ploche pre hlavičky kliknem pravým tlačidlom myši na vybratej správe. Objaví sa menu, z ktorého vyberiem Open Message alebo Open Message in New Window. Otvorí sa okno Netscape Message (pozri Okno pre správu) zobrazujúce text správy. Ten istý efekt dosiahnem, ak na hlavičku správy kliknem dvakrát.

Čo urobím, ak správa obsahuje pripojený dokument (attachment) ?

Ak správa obsahuje Attachment, potom za čiarou na konci textu správy sa nachádza pre každý attachment tabuľka.
V pravej časti tabuľky sa nachádzajú informácie o dokumente: Name (meno dokumentu), Type (typ aplikácie - pozri Pomocné aplikácie) a Encoding (spôsob kódovania). Dôležitejšia je ľavá časť, ktorá obsahuje odkaz na pripojený dokument v tvare Part 1.2 a pod. Odkaz sa správa presne ako každý iný odkaz na WWW stránke. Keď na odkaz kliknem, Communicator sa pokúsi nájsť aplikáciu schopnú zobraziť daný dokument (napríklad ak je attachment dokument programu Word, snaží sa spustiť MS Word, pozri aj Pomocné aplikácie). Ak nechcem spustiť aplikáciu zviazanú s dokumentom, iba uložiť pripojený dokument na disk, nastavím sa kurzorom na odkaz, stlačím kláves Shift a kliknem ľavým tlačidlom myši. Otvorí sa okno Save as pre uloženie súboru, v ktorom nastavím adresár a kliknutím na Save súbor uložím.

Ako automaticky triedim prichádzajúcu poštu ?

Veľmi ľahko sa môže stať, že moja schránka je neustále plná novej pošty. Stáva sa to najmä vtedy, keď sa prihlásim do viacerých diskusných klubov. Je dobré, ak môžem správy z jedného klubu ukladať na jedno miesto, správy z iného na druhé. Má to aj tú výhodu, že správy z klubov sa nemiešajú s poštou, ktorá môže obsahovať aj súrne správy. Správy, ktoré ostanú v mailboxe potom čítam ako prvé, správy z klubov až keď na ne mám čas. Samozrejme, triedenie môžem použiť nielen pre kluby, ale aj pre bežnú poštu.

Communicator umožňuje automaticky triediť nové správy na základe kritérií, ktoré sa nazývajú filter. Správy, ktorých hlavička spĺňa kritéria sú automaticky zaradené do príslušného foldra.

Ako používam Mail Notificator ?

Notificator je pomocný program distribuovaný s Communicatorom a jeho úlohou je kontrolovať, či schránka neobsahuje nové správy. V podstate plní tú istú funkciu ako Communicator, keď je otvorené okno pre správy Netscape Folder - v pravidelných časových intervaloch kontroluje obsah schránky, čo je výhodné najmä ak som trvalo pripojený na Internet. Rozdiel je v tom, že Notificator nezaberá v pamäti toľko miesta ako Communicator.

Notificator spustím ako každý iný program. Notificator nemá vlastné okno, iba na lište Windows 95/NT 4.0 sa objaví ikona obálky . V prípade, že schránka obsahuje novú poštu, objaví sa nad obálkou červená zástavka . Ak spojenie nie je možné, obálka je červene preškrtnutá . Ak je na lište len samotná obálka , schránka neobsahuje nové správy. Rotujúci terčík znamená, že Notificator práve kontroluje schránku. Kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu Notificatora sa objaví menu, z ktorého môžem vybrať Run Mail a tým otvoriť okno Netscape Folder Communicatora, prípadne po vybratí New Message sa otvorí okno pre zostavenie správy Composition. Okrem toho môžem v ľubovoľnom čase vyvolať kontrolu schránky (Check Now).

Pre Notificator po vybratí Options môžem nastaviť niekoľko parametrov. Na karte Notification je možné nastaviť časový interval, v akom kontroluje schránku, či chcem príchod novej správy zvukovo signalizovať, prípadne môžem zadať aj audio súbor so zvukovou signalizáciou, a vybrať si, či chcem, aby červená zástavka nad ikonou Notificatora mávala. Na karte Launching Mail môžem nastaviť cestu na Communicator, na karte Mouse nastavím činnosť, ktorá sa vykoná, ak urobím dvojklik na ikonu, prípadne dvojklik so stlačeným klávesom Ctrl. Karta Mail Server Configuration obsahuje informácie o nastavení POP servra. Nastavenie je možné zmeniť pri nastavení parametrov v Communicatore.

Posielanie správ

Pre posielanie správ slúži okno Composition. V jednotlivých častiach tejto kapitoly sa dozviem, akým spôsobom ho môžem vyvolať.

Ako vytvorím novú správu ?

Pre napísanie novej správy slúži okno pre zostavenie správy Composition, ktoré môžem otvoriť mnohými rôznymi spôsobmi. Najjednoduchšie je v okne Netscape Folder kliknúť na tlačidlo New Msg na lište nástrojov. Univerzálnejší spôsob ktorý funguje z ľubovoľného okna Communicatora je v menu File rozvinúť podmenu New a vybrať Message (Ctrl-M). ďalší spôsob je v menu Notificatora vybrať New Message.

Iný, trochu špeciálnejší spôsob, ktorý mi umožní ihneď aj vyplniť adresu príjemcu, je použitie adresára Address Book. Address Book otvorím ak v ľubovoľnom okne Communicatora z menu Communicator vyberiem Address Book (Ctrl-Shift-2). V okne Address Book kliknem na položku príjemcu alebo skupinového zoznamu a na lište nástrojov okna Address Book kliknem na tlačidlo New Msg. Otvorí sa okno Composition s vyplnenou adresou príjemcu. Viac podrobností o používaní adresára sa dozviem v časti "Adresár". 

Ako odpoviem na došlú správu ?

Pri elektronickej korešpondencii veľmi často chcem odpovedať na správu od niekoho iného. V tomto prípade v okne pre správy Netscape Folder označím v ploche s hlavičkami hlavičku správy a na lište nástrojov kliknem na tlačidlo Reply. Otvorí sa menu, z ktorého vyberiem Reply to Sender (Ctrl-R) ak chcem poslať odpoveď iba odosielateľovi. Ak z menu vyberiem Reply to Sender and All Recipients (Ctrl-Shift-R), odpoveď pošlem okrem odosielateľa aj všetkým, ktorým bola poslaná kópia pôvodnej správy. Otvorí sa okno pre zostavenie správy Composition, pričom v poli To: bude nastavená adresa pôvodného odosielateľa a v poli Subject bude pôvodný text z poľa Subject, pred ktorý sa vložilo slovko Re: (reply - odpoveď). Ak som vybral Reply to Sender and All Recipients, v ploche s adresami budú vyplnené aj adresy v riadkoch Cc:.

Pri písaní odpovede môžem reagovať na jednotlivé časti pôvodnej správy tak, že prv než začnem správu písať, v okne Composition kliknem na tlačidlo Quote. To spôsobí, že pôvodná správa sa vloží do odpovede, ale každý riadok bude predchádzať znak > (ako na obrázku) Takto sa pôvodná správa odlíši od mojej odpovede. Teraz môžem do takto pripraveného textu vpísať reakcie na jednotlivé časti. Nepotrebné časti zmažem.

Ak v menu Edit v položke Preferences v ľavej časti rozviniem kategóriu Mail & Groups a vyberiem Messages, môžem v pravej časti zaškrtnúť položku Automatically quote.... Potom po stlačení Reply sa pôvodná správa automaticky vloží do odpovede.

Ako posuniem došlú správu ďalšiemu adresátovi (forward) ?

Ak chcem došlú správu poslať ešte aj niekomu inému, nastavím sa na túto správu a kliknem na tlačidlo Forward alebo vyberiem jeden z príkazov Forward alebo Forward Quoted z menu, ktoré sa zobrazí po kliknutí pravou myšou na hlavičku správy alebo po kliknutí v ploche pre telo správy. Podobne z menu Message môžem vybrať Forward (Ctrl-L) alebo Forward Quoted (Ctrl-Shift-L). Otvorí sa okno pre zostavenie správy Composition, v ktorom musím vyplniť adresu do políčka To:.

Pri Forward nemám možnosť modifikovať pôvodnú správu, nakoľko je pripojená ako Attachment, môžem iba napísať sprievodný text. Pri Forward Quoted sa pôvodná správa vloží do novej správy odsadená znakom > a podobne ako pri odpovedi na správu (pozri Ako odpoviem na došlú správu) môžem pôvodný text správy modifikovať.

Čo vyplním v hlavičke správy ?

Okno pre zostavenie správy Composition má v hornej časti lištu nástrojov (pozri časť Okno pre zostavenie správy) a plochu obsahujúcu informácie z hlavičky správy (pozri časť Z akých častí sa skladá správa). Tesne nad plochou pre text správy sa nachádza pole pre Subject. Do poľa Subject vyplním krátky text charakterizujúci obsah správy. Tento text sa objaví príjemcovi v okne Netscape Folder v stĺpci Subject.

V ploche s informáciami z hlavičky môžem vyplniť tri typy údajov: adresy, pripojiť dokument a nastaviť riadiace parametre pre správu. Organizácia na ploche je podobná záložkám - kliknutím na prečnievajúcu časť sa objaví celá záložka.

Keď kliknem na záložku s ikonami navštíveniek alebo vyberiem z menu View položku Address Pane zobrazí sa linkovaná osnova rozdelená na dva stĺpce. V ľavom stĺpci je tlačidlo (tlačidlá) označené To:, v pravej časti je riadok začínajúci ikonou navštívenky . Do riadku píšem adresu. Adresu môžem napísať priamo, alebo môžem kliknúť na tlačidlo Address na lište nástrojov a adresu vybrať z adresára (pozri Ako použijem adresár). Po vyplnení adresy môžem prejsť do iného poľa. Ak však chcem správu alebo jej kópiu poslať aj niekomu inému, buď stlačím kláves Enter alebo kliknem na ďalší riadok v osnove. Riadok sa upraví na vloženie ďalšej adresy: v ľavej časti sa objaví nové tlačidlo To:, v pravej ikona navštívenky a blikajúci kurzor, takže môžem zadať ďalšiu adresu. Ak na túto adresu chcem poslať iba kópiu správy, kliknem na tlačidlo na začiatku riadku a objaví sa menu, z ktorého vyberiem Cc: alebo Bcc:. Ak vyberiem Reply To:, do riadku napíšem adresu, na ktorú chcem dostať odpoveď. Položky Group: a Follow Up: slúžia na posielanie príspevkov do diskusných skupín (pozri Ako pošlem nový príspevok).

V prípade, že nepoznám adresu príjemcu, môžem sa ju pokúsiť vyhľadať. Položka v menu Edit s názvom Search Directory otvorí dialógové okno Search Directory umožňujúce hľadať emailové adresy na Internete. Okno umožňuje zostaviť otázku pre vyhľadávanie adresy na servri Four11 alebo BigFoot. Po nájdení adresy túto môžem vložiť do riadku s adresou.

Ak som okno Composition otvoril pre napísanie odpovede na správu, potom mám už niekoľko adries vyplnených adresami z pôvodnej správy.

Záložka označená kancelárskou spinkou otvorí plochu, do ktorej môžem vložiť dokument (súbor alebo WWW stránku), ktorý chcem poslať pripojený k správe. Plochu otvorím, aj keď z menu View vyberiem Attachment Pane. Otvorí sa okno uľahčujúce výber súboru alebo stránky, ktorá sa má ku správe pripojiť.

Kliknutím na záložku s dvoma fajočkami alebo otvorením menu View a vybratím položky Options Pane otvorím plochu, na ktorej môžem nastaviť niektoré parametre pre správu. Položky Encrypted a Signed slúžia na zvýšenie bezpečnosti elektronickej pošty. Aby som ich mohol použiť, musím získať certifikát, čo je platená služba na Internete. Položka 8-bit encoding... umožňuje poslať správu obsahujúcu aj diakritické znaky bez ďalšieho prekódovania. Položka Uencode... zmení spôsob kódovania odosielaných dokumentov, pričom použije formát bežný na unixových systémoch. Keď zaškrtnem pole Return Receipt, po doručení správy príjemcovi dostanem mail, že správa bola doručená do jeho schránky. Rozbaľovací zoznam Priority umožňuje nastaviť prioritu správy. Vyššia priorita neznamená, že správa bude doručená rýchlejšie - iba niektoré programy okrem hlavičky správy zobrazia aj prioritu, čo môže príjemcu upozorniť na dôležitosť správy.

Ako vyplním text správy a zaradím podpis ?

V spodnej časti okna Composition je veľké textové pole, do ktorého napíšem text správy. Môžem pritom používať všetky editovacie možnosti, ktoré ponúka Windows, vrátane kopírovania textu z iných dokumentov pomocou clipboardu. Štandardne je v menu View zaškrtnutá položka Wrap Long Lines on Send, ktorá spôsobí, že riadky obsahujúce viac znakov ako nastavený limit (štandardne 72) sa pri odposlaní rozložia na viac riadkov nepresahujúcich tento limit.

Pri elektronickej korešpondencii je zvykom zaradiť do každej správy štandardný text (Text by nemal presahovať 4-5 riadkov, opäť sa držím zásady obsažnosti a stručnosti.) obsahujúci moje základné informácie: meno, email, adresa, telefón, adresa WWW stránky, a pod. Takéto informácie si pripravím do ľubovoľného textového súboru. Potom v menu Edit v položke Prefences v ľavej časti rozbalím kategóriu Mail & Groups a vyberiem Identity a v pravej časti do poľa Signature File uvediem meno pripraveného súboru, prípadne použijem tlačidlo Choose. Po otvorení okna Composition sa obsah súboru s podpisom automaticky vloží do plochy pre text na koniec správy.

Akým spôsobom môžem správu odposlať ?

Na odposlanie správy môžem použiť dve položky menu File v okne Composition:

Ako pripojím k správe dokument ?

Elektronickú poštu môžem okrem posielania správ použiť na posielanie iných dokumentov, napríklad súborov pre MS Word, Excel a podobne. Tento spôsob má tú výhodu, že je rýchly a umožňuje príjemcovi pokračovať v práci na dokumente bez toho, aby som mu musel doručiť súbor na diskete alebo zabezpečiť prenos pomocou FTP.

Pripojený dokument nie je priamo súčasťou správy, ale je k nej pripojený ako tzv. attachment. Na pripojenie dokumentu k správe použijem tlačidlo Attach v okne Composition. Kliknutím na Attach sa otvorí menu, v ktorom mám možnosť vybrať File alebo Web page. Tieto položky môžem vybrať aj keď otvorím menu File a rozviniem podmenu Attach. Po výbere File sa otvorí štandardné okno systému Windows95/NT 4.0, pomocou ktorého nájdem súbor, ktorý chcem pripojiť a stlačím tlačidlo Open. Keď chcem k správe pripojiť obsah WWW stránky, vyberiem Web page a do okna napíšem URL adresu WWW stránky. V oboch prípadoch sa v okne Composition na záložke označenej spinkou (pozri čo ovplyvním v hlavičke správy) zobrazí odkaz na pripojený dokument. Dokument môžem pripojiť aj pomocou myši: kliknem na záložku so spinkou , potom vo Windows nájdem ikonu súboru, ktorý chcem pripojiť, kliknem naňho a so stlačeným tlačidlom myši ho potiahnem nad záložku so spinkou. Tam dokument pustím.

Aj keď môžem k jednej stránke pripojiť viac dokumentov, vzhľadom na vlastnosti SMTP protokolu uprednostním poslanie viacerých správ s jedným pripojeným dokumentom.

Okno pre zostavenie správy (Composition)

Okno pre zostavenie správy Composition (obrázok v časti Posielanie správ) slúži pre napísanie novej správy, prípadne pre napísanie odpovede na správu. Okno je možné otvoriť mnohými spôsobmi. Okno Composition má v hornej časti dve lišty: jedna je lišta nástrojov, druhá obsahuje informácie tvoriace hlavičku správy (pozri časť čo ovplyvním v hlavičke správy).
 
Lišta nástrojov v okne Composition obsahuje nasledovné tlačidlá:
    
   Send
   spôsobí okamžité odposlanie správy (pozri Akým spôsobom môžem správu odposlať),
   Quote
   do tela správy (na miesto, kde sa nachádza kurzor) vloží text pôvodnej správy odsadený zľava znakom >,
   Address
   otvorí adresár pre vyplnenie adresy príjemcu (pozri Ako použijem adresár),
   Attach
   umožní pripojiť dokument, ktorý bude poslaný spolu so správou (pozri Ako pripojím "Attachment"),
   Spelling
   vyvolá kontrolu pravopisu pre obsah správy, prípadne pre vyznačený blok textu (iba v anglickom jazyku),
   Save
   uloží rozpísanú správu v jej aktuálnom stave do foldra Drafts. Otvorenie správy z foldra Drafts otvorí okno Composition v stave, v akom bola správa pred uložením,
   Security
   otvorí okno s informáciami o nastavení bezpečnosti pre správu,
   Stop
   je aktívne v čase posielania správy a umožňuje zastaviť odposlanie správy.
    
Hlavné menu v okne Composition pozostáva z menu špecifických pre toto okno a zo štandardných menu Edit, Communicator a Help. Väčšina špecifických položiek bola vysvetlená v jednotlivých častiach kapitoly Posielanie správ.

Adresár

Predpokladom korešpondencie je, aby som poznal adresu osoby, s ktorou chcem komunikovať. Keďže zvyčajne komunikujem s viacerými osobami, ich adresy si musím poznamenať na také miesto, aby som ich v prípade potreby rýchlo našiel. Communicator poskytuje pre tento účel adresár (Address Book). Adresár neobsahuje iba elektronické adresy, ale je organizovaný ako zásobník navštíveniek. Dá sa preto používať ako elektronický diár, ale jeho hlavné využitie je pri zadávaní adries v okne Composition pre zostavenie správy.

Ako použijem adresár ?

Okno Select Addresses otvorím keď v okne Composition kliknem na tlačidlo Address. Okno sa skladá z dvoch častí): v hornej časti hľadám a vyberám adresy príjemcov, v dolnej časti je zoznam doteraz vybratých adries. Adresu môžem vyhľadať buď vo svojom vlastnom adresári (Personal Address Book) alebo na Internete. Keď sa rozhodnem hľadať vo vlastnom adresári, nastavím v rozbaľovacom zozname in: položku Personal Address Book (preddefinované nastavenie). V zozname sa zobrazí obsah môjho adresára, v ktorom sa môžem posúvať pomocou posuvníka. Keď chcem vyhľadávanie urýchliť, môžem do textového poľa vľavo hore začať písať meno príjemcu - zoznam sa posunie na meno ktoré začína napísanými znakmi. Štandardne sa zoznam prehľadáva na základe krstných mien, toto nastavenie môžem zmeniť ak v okne pre zostavenie správy Composition v menu Edit vyberiem Preferences, v ľavej časti rozviniem kategóriu Mail & Groups, vyberiem Directory a v položke Show full names as zvolím (Last Name), (First Name). Keď som našiel adresu príjemcu. môžem stlačiť jedno z tlačidiel To:, Cc:, Bcc: v pravej časti okna. Tým sa do zoznamu v spodnej časti okna zaradí vybraná adresa spolu s indikáciou spôsobu adresácie (To:, Cc:, Bcc:). Takto môžem zaradiť adresy všetkých príjemcov. V prípade, že sa rozhodnem niektorého príjemcu vyradiť, kliknem na jeho adresu v dolnej časti okna a stlačím tlačidlo Remove. Keď som s výberom adries hotový, stlačím tlačidlo OK. 
Keď nepoznám adresu príjemcu, môžem sa pokúsiť vyhľadať ju na Internete. Okno Select Addresses umožňuje zadať jednoduchú požiadavku na vyhľadanie v adresároch Four11 alebo BigFoot na Internete (špecializované okno pre vyhľadávanie na Internete je popísane v časti Ako vyhľadám adresu na Internete). V rozbaľovacom zozname in: vyberiem Four11 Directory alebo BigFoot Directory a do textového poľa vľavo hore napíšem meno osoby, ktorého adresu chcem nájsť. Po stlačení tlačidla Search sa po krátkom čase v zozname s adresami začnú objavovať adresy obsahujúce zadané meno. Ak sa medzi nimi nachádza hľadaná adresa, vyberiem ju a stlačením To:, Cc: alebo Bcc: ju zaradím do zoznamu v dolnej časti.

Ako zaradím adresu do adresára ?

Najjednoduchšie je zaradiť adresu osoby, od ktorej som už dostal správu. V tomto prípade sa v okne pre správy Netscape Folder nastavím na túto správu a kliknem pravým tlačidlom myši buď na hlavičku správy v ploche s hlavičkami, alebo v ploche pre text správy. Objaví sa menu, v ktorom rozviniem položku Add to Address Book a vyberiem buď Sender alebo All. Objaví sa okno Card for (pozri ďalej časť Okno navštívenky v adresári) s niektorými preddefinovanými položkami. Ten istý efekt dosiahnem, ak v hlavnom menu Message rozviniem položku Add to Address Book a vyberiem buď Sender alebo All. V poslednej verzii Communicatora sa objavila aj iná možnosť: v ploche pre text správy sú v hlavičke správy podčiarknuté adresy odosielateľa a všetkých príjemcov. Po kliknutí na tieto adresy sa objaví okno Card for.

Okno Adresára

Okno Address Book môžem otvoriť z ľubovoľného okna Communicatora, keď v hlavnom menu Communicator vyberiem Address Book (Ctrl-Shift-2). Address Book má v hornej časti lištu nástrojov, dolná časť umožňuje prezerať (a modifikovať) vlastný adresár, prípadne vyhľadávať adresy na Internete. Vyhľadávanie na Internete je iba v zjednodušenej forme a bolo popísané v časti Ako použijem adresár (špecializované okno pre vyhľadávanie na Internete Search Directory je popísane v časti Ako vyhľadám adresu na Internete).
Keď je v rozbaľovacom zozname in: navolené Personal Address Book (preddefinované nastavenie) zoznam v dolnej časti okna obsahuje hlavičky navštíveniek v mojom adresári. Zoznam má záhlavie obsahujúce názvy stĺpcov: Name, Email Address, Organization, City a Nickname. Keď kliknem na niektoré políčko v záhlaví, utriedim zoznam podľa tohoto kritéria a v políčku sa objaví šípka dole (triedenie vzostupne - od A do Z). Keď kliknem na to isté políčko druhý krát, zmení sa šípka na šípku hore a zoznam bude usporiadaný zostupne. Spôsob usporiadania môžem nastaviť v menu View, kde vyberiem kritérium (By Type, By Name, ...) a smer usporiadania (Sort Ascending, Sort Descending).

Obsah záhlavia môžem meniť. Poradie stĺpcov zamením tak, že kliknem ľavým tlačidlom myši na políčko záhlavia a ťahám ho doľava alebo doprava. Zmenu poradia vidím v zozname. Tlačidlo pustím, keď je stĺpec na požadovanom mieste. Taktiež môžem skryť stĺpce v pravej časti zoznamu kliknutím na šípku na záhlaví úplne vpravo. Keď je niektorý stĺpec skrytý, je vyčiernená aj šípka vľavo , kliknutím na ňu sa stĺpec znovu objaví.

Lišta nástrojov v okne Address Book obsahuje nasledovné tlačidlá:

     
    New Card
    otvorí okno Card for pre zaradenie novej navštívenky do adresára,
    New List
    otvorí okno Mailing List pre vytvorenie nového skupinového zoznamu,
    Properties
    pre vybratú položku otvorí okno Card for alebo okno Mailing List pre úpravu parametrov,
    New Msg
    pre vybratú položku otvorí okno pre zostavenie správy Composition, pričom adresa z vybratej položky bude adresou prijímateľa,
    Directory
    otvorí Search Directory pre vyhľadanie adresy na Internete,
    Call
    pokúsi sa vyvolať aplikáciu Netscape Conference (nie je popísaná v tejto knižke),
    Delete
    zmaže vybratú položku v zozname.
     

Okno navštívenky v adresári

Toto okno (Card for) slúži k vytvoreniu novej navštívenky (záznamu v adresári) alebo k úprave už existujúcej. Okno je možné otvoriť viacerými spôsobmi popísanými v častiach Ako zaradím adresu do adresára a Okno adresára. Okno Card for obsahuje tri karty.
Na karte Name sa nastavujú informácie, ktoré sa štandardne vkladajú do hlavičky správy: First Name (krstné meno), Last Name (priezvisko), Organization (pracovisko), Title (titul), Email Address, Nickname a Notes (poznámky). Nickname (po slovensky prezývka, skratka, niekedy sa označuje aj ako alias) je možné používať pri písaní adresy v okne Composition (pozri čo vyplním v hlavičke správy). Keď do poľa s adresou napíšem text uvedený v Nickname, po odklepnutí tohoto poľa alebo po prechode do iného poľa sa Nickname rozvinie na úplnú adresu z adresára. Dole na karte Name je možné zaškrtnúť pole Prefers to receive rich text (HTML) mail, ktoré keď zaškrtnem, tak Communicator bude tejto osobe posielať správy naformátované ako WWW stránka.

Na karte Contact sa vyplňuje klasická adresa: do polí Address vyplním ulicu, City (mesto), State nevyplním (Niekedy sa môžem stretnúť s názvom skupinový alias.), do Zip vyplním poštové smerové číslo, do Country zadám Slovak Republic alebo Slovakia. Do posledných troch položiek napíšem číslo telefónu(Radšej uvádzam medzinárodné číslo, napríklad pre Košice v tvare +421 95 6322460.) do práce, číslo faxu a ak chcem, vyplním číslo domov.

Karta Netscape Conference je určená pre nastavenie servra pre vyhľadanie adresy ostatných používateľov programu Netscape Conference (nie je popísaný v tejto knižke).

Keď chcem navštívenku upraviť, v okne Address Book vyberiem príslušnú položku a kliknem na tlačidlo Properties, alebo v menu Edit vyberiem Card Properties.

Ako vytvorím skupinový zoznam ?

Skupinový zoznam slúži na zjednodušenie korešpondencie s nejakou skupinou ľudí. Ak napríklad pravidelne komunikujem s členmi môjho týmu, pri písaní oznamov musím stále vyplniť tie isté adresy. Skupinový zoznam mi umožní ako adresu napísať iba meno zoznamu a správa sa odpošle všetkým, ktorí sú v zozname zaradení.

Nový skupinový zoznam vytvorím pomocou okna Mailing List. Okno otvorím, ak v okne Address Book kliknem na tlačidlo New List na lište nástrojov alebo vyberiem z menu File položku New List. V hornej časti okna vyplním meno zoznamu (List Name), skratku (List Nickname) a stručný popis (Description). Ako používam Nickname je popísané v predchádzajúcej časti. V dolnej časti okna sa nachádza linkovaná osnova, do ktorej zadám adresy osôb, ktoré chcem do zoznamu zaradiť. Môžem zaradiť iba adresy, ktoré sa už nachádzajú v adresári, preto s výhodou využijem, že môžem zadávať ich Nickname. Po zaradení adries kliknem na tlačidlo OK. V okne Address Book sa objaví nová položka, ktorej meno a skratka bude meno a skratka vytvoreného zoznamu a položka nebude mať vypísanú elektronickú adresu.

Skupinový zoznam môžem aj upraviť, keď v okne Address Book vyberiem položku zoznamu a kliknem na tlačidlo Properties, alebo v menu Edit vyberiem Card Properties.

Ako vyhľadám adresu na Internete ?

Vyhľadávanie adries na Internete bolo v obmedzenej miere možné v okne Select Addresses a v okne Address Book a bolo popísané v časti Ako použijem adresár. Špecializované okno pre vyhľadanie adresy na Internete Search Directory je možné otvoriť v okne Address Book buď stlačením tlačidla Directory na lište nástrojov alebo otvoriť menu Edit a vybrať Search Directory, alebo v okne pre zostavenie správy Composition v menu Edit vybrať Search Directory.

V okne Search Directory v rozbaľovacom zozname Search for items vyberiem jeden zo servrov Four11 Directory alebo BigFoot Directory. Otázku na server naformulujem na ďalších riadkoch, ktorých počet môžem zväčšiť kliknutím na tlačidlo More alebo zmenšiť (ak ich je viac) kliknutím na tlačidlo Fewer. V každom riadku vyšpecifikujem jednu podmienku, výsledok musí spĺňať všetky podmienky súčasne. Musím si uvedomiť, že idem prehľadávať adresár navštíveniek podobný môjmu adresáru, takže môžem hľadať v rôznych položkách navštívenky. Do tretieho poľa na riadku napíšem reťazec (slovo), v druhom rozbaľovacom zozname nastavím podmienku a v prvom rozbaľovacom zozname vyberiem položku, ktorá má spĺňať podmienku: Name (meno), Email, Phone Number (číslo telefónu), Organization (pracovisko), City (mesto), Street (ulica). Podmienky v druhom zozname majú nasledovný význam: contains (obsahuje), doesn't contain (neobsahuje), is (je rovné), isn't (nie je rovné), begins with (začína s), ends with (končí s). Po vyplnení stlačím tlačidlo Search.

Napríklad, ak riadok vyplním nasledovne <Name, is, hatala> v adresári Four11 nájdem 43 záznamov, ak však tlačidlom More pridám ešte jeden riadok a v ňom zadám <Organization, contains, university> dostanem už iba 4 adresy.

Po stlačení Search sa okno Search Directory zväčší a v jeho dolnej časti sa vypisuje zoznam v tom istom tvare ako v okne Address Book (pozri Okno adresara). Keď sa medzi adresami nachádza hľadaná adresa, vyberiem ju a môžem ju zaradiť priamo do adresára kliknutím na tlačidlo Add to Address Book alebo keď kliknem na tlačidlo Compose Message otvorí sa okno Composition s vyplnenou adresou prijímateľa. Keď dvakrát kliknem na položku v zozname, otvorí sa okno Navigatora, v ktorom sa zobrazí stránka s výsledkom z prehľadávacieho servra.

Okno pre správy - organizácia správ

Okno pre správy Netscape Folder slúži pre prehľadnú manipuláciu so správami (príjem, uchovávanie, prezeranie) a umožňuje vyvolať ostatné podporné prostriedky (pre písanie nových správ a odpovedí, spravovanie adries, a pod.). Messenger je jednou z aplikácií integrovaných v Netscape Communicatore a je ho možné vyvolať vybratím Netscape Messenger priamo z menu Windows 95/NT 4.0. V prípade, ak už beží niektorá z aplikácií Communicatora, môžem kliknúť na ikonu Mailboxu na paneli Communicatora alebo z menu Communicator vybrať Messenger Mailbox (Ctrl-2) a otvorí sa okno Netscape Folder. Ak používam Mail Notificator, môžem z jeho menu vybrať Run Mail a naštartuje sa Netscape Messenger a otvorí Netscape Folder. Okno bolo zobrazené v časti Príjem pošty.

časti okna pre správy

Netscape Folder je typickým oknom Communicatora. V hornej časti sa nachádzajú dve lišty, ktoré je možné štandardným spôsobom zavrieť a otvoriť. Keď chcem lištu úplne odstrániť, z menu View vyberiem Hide Navigation Toolbar alebo Hide Location Toolbar. Ak lišta nie je zobrazená, z menu View vyberiem Show Navigation Toolbar alebo Show Location Toolbar. Spodnú časť tvorí plocha s hlavičkami a pod ňou je plocha pre text správy, ktorú je možné zatvoriť. Obsah menu a lišta nástrojov sú popísané v časti Menu a lišta nástrojov v okne pre správy, v tejto časti sa dozviem, ako je možné upravovať rozloženie a obsah jednotlivých plôch.

Obsah jednotlivých plôch závisí na nastavení tzv. foldra na lište Location (druhá zhora). Zjednodušene povedané, vo foldri sú uložené správy, folder Inbox obsahuje práve došlé správy. Na tejto lište sa nachádza rozbaľovací zoznam, v ktorom vyberiem folder, ktorého obsah si chcem pozrieť. Po jeho výbere sa zmení obsah oboch plôch a na lište vedľa rozbaľovacieho zoznamu sa zobrazí informácia o počte neprečítaných správ (Unread Messages) a celkovom počte správ (Total Messages) vo foldri.

Ako už bolo spomenuté, plochu pre text správy je možné zatvoriť a otvoriť. Plochu otvorím (ak je zatvorená) ak z menu View vyberiem Show Message a zatvorím ju, ak z menu View vyberiem Hide Message. Ak je plocha pre text správy zatvorená, môžem ju otvoriť kliknutím na ikonu - modrý trojuholníček v ľavom dolnom rohu. Keď je plocha otvorená, trojuholníček je nad plochou pre text správy a vedľa je text Hide (skry). Program si pamätá, pre ktorý folder bola plocha otvorená, a pre ktorý zatvorená. Plocha pre text správy zobrazuje hlavičku a text tej správy, ktorá je vybratá v ploche s hlavičkami. Rozsah zobrazenia informácií z hlavičky môžem nastaviť, keď v menu View rozviniem položku Headers a vyberiem All (všetky informácie), Normal (bežné informácie) alebo Brief (stručné informácie).

Plocha pre hlavičky zobrazuje hlavičky správ vo foldri. Plocha má záhlavie, ktoré rozdeľuje plochu na jednotlivé stĺpce. Ich význam je nasledovný: Subject obsahuje subjekt správy, Sender obsahuje meno odosielateľa, Recipient obsahuje meno príjemcu, Date obsahuje dátum odoslania správy, Priority obsahuje prioritu správy, ak bola nastavená, Size obsahuje veľkosť správy, Status obsahuje informáciu, či je správa nová (new), či som na ňu odpovedal (replied) alebo ju posunul inému príjemcovi (forwarded), Unread (počet neprečítaných správ v téme - pozri Sledovanie tém (threads)), Messages (počet správ v téme). Okrem toho záhlavie obsahuje tri políčka bez textu: úplne vľavo je políčko so štyrmi linkami (slúži na usporiadanie správ), políčko s červenou zástavkou označuje stĺpec, v ktorom môžem niektoré správy označiť (flag) a potom s označenými správami manipulovať a políčko so zeleným kosoštvorcom označuje stĺpec, v ktorom sú zelené kosoštvorce pri neprečítaných správach (kliknutím do stĺpca môžem zmeniť neprečítanú správu na prečítanú a späť).

Políčka záhlavia okrem pomenovania stĺpcov predstavujú aj efektívny spôsob usporiadania správ vo foldri.

Obsah záhlavia môžem meniť. Poradie stĺpcov zamením tak, že kliknem ľavým tlačidlom myši na políčko záhlavia a ťahám ho doľava alebo doprava. Zmenu poradia vidím v ploche s hlavičkami. Tlačidlo pustím, keď je stĺpec na požadovanom mieste. Taktiež môžem skryť stĺpce v pravej časti plochy kliknutím na šípku na záhlaví úplne vpravo. Keď je niektorý stĺpec skrytý, je vyčiernená aj šípka vľavo , kliknutím na ňu sa stĺpec znovu objaví. Taktiež šírku stĺpcov môžem meniť, keď v záhlaví kliknem na hranicu medzi políčkami a posuniem ju vpravo alebo vľavo.

Taktiež môžem meniť výšku plochy s hlavičkami tým, že sa kurzorom nastavím na hranicu medzi plochou s hlavičkami a plochou pre text správy, stlačím ľavé tlačidlo myši a hranicu 'potiahnem' hore alebo dole.

Okno Netscape Folder podporuje všetky činnosti spojené s čítaním a posielaním správ.

Menu a lišta nástrojov v okne pre správy

Okno Netscape Folder je pomerne komplikované okno poskytujúce mnoho funkcií, a preto aj jeho menu je rozsiahle. Keďže táto knižka si nekladie za cieľ byť manuálom, menu nepopisujem na jednom mieste, ale jednotlivé položky sú vysvetlené pri činnostiach súvisiacich so spracovaním pošty.

Lišta nástrojov obsahuje tlačidlá, na ktoré sú naviazané najdôležitejšie funkcie. Tlačidlá plnia nasledovné funkcie:

     
    Get Msg
    skontroluje, či na POP alebo IMAP servri sú nové správy a natiahne ich do Communicatora.
    New Msg
    otvorí okno Composition pre zostavenie novej správy.
    Reply
    slúži na poslanie odpovede na správu (pozri 0), otvorí podmenu z ktorého vyberiem Reply to Sender (Ctrl-R) ak chcem poslať odpoveď iba odosielateľovi alebo Reply to Sender and All Recipients (Ctrl-Shift-R) ak chcem poslať odpoveď odosielateľovi a všetkým príjemcom pôvodnej správy. Otvorí okno Composition.
    Forward
    otvorí okno Composition pre posunutie správy.
    File
    používa sa na ukladanie správ do foldrov, otvorí menu s menami foldrov, správa sa zaradí do vybratého foldra.
    Next
    prejde na ďalšiu neprečítanú správu, ak treba prejde do ďalšieho foldra.
    Print
    otvorí okno Print pre tlač správy.
    Security
    otvorí okno s informáciami o bezpečnosti správy.
    Delete
    zmaže správu (t.j. presunie správu do foldra Trash).
     
 Načo slúžia foldre a ako s nimi narábam ?
 
Folder (Šanon, rýchloviazač pre dokumenty, teda slúži na ukladanie mojich správ.) je štruktúra, v ktorej môžem uchovávať správy alebo iné foldre. Ich hlavný význam spočíva v tom, že umožňujú udržiavať poriadok v uchovávanej korešpondencii.
Po nainštalovaní a spustení Communicatora sú štandardne vytvorené nasledovné foldre:
     
    Inbox
    do tohto foldra sa štandardne načítava pošta zo servra (pozri Ako zistím, že mám novú poštu), pokiaľ nebola filtrom presmerovaná do iného foldra (pozri Ako usporiadam správy vo foldri).
    Outbox
    sa vytvorí, až keď prvý krát použijem Send Later v okne Composition (pozri Akým spôsobom môžem správu odposlať). Obsahuje správy čakajúce na odposlanie.
    Drafts
    obsahuje rozpísané správy uložené tlačidlom Save v okne Composition.
    Sent
    obsahuje kópie mnou odoslaných správ.
    Trash
    obsahuje správy zmazané z iných foldrov.
     
 
Z popisu je zrejmé, že jedine folder Inbox obsahuje správy, ktoré si chcem ponechať. Folder Inbox sa však za chvíľu naplní natoľko, že nebude ľahké sa v ňom orientovať. Preto si podľa potreby vytváram nové foldre a správy presúvam do nich. Je výhodné, ak si v jednom foldri uchovávam správy s nejakou problematikou (napr. folder pre výučbu, folder pre organizáciu konferencie, folder pre diskusný klub, a pod.).
Nový folder vytvorím, keď v menu File vyberiem New Folder. Otvorí sa dialógové okno, v ktorom do textového poľa Name napíšem meno nového foldra (najlepšie je, ak meno vystihuje typ správ, ktoré v ňom chcem ukladať) a v rozbaľovacom zozname Create as sub-folder of vyberiem ten folder, v ktorom sa má nový vytvoriť. Ak chcem, aby nový folder bol na vrchnej úrovni, vyberiem Local Mail. Potom kliknem tlačidlo OK. Keď na lište v okne Netscape Folder rozviniem zoznam obsahujúci foldre, nový folder bude v zozname zaradený podľa abecedy (Používateľom vytvorené foldre sú zaradené až za päť štandardných foldrov.) a bude mať ikonu .

Ako ukladám správy do foldrov alebo ich medzi nimi premiestňujem sa dozviem v časti "Ako ukladám správy do foldrov alebo ich medzi nimi premiestňujem".

Pre narábanie s foldrami (kopírovanie, mazanie) slúži okno Message Center (Netscape Collabra). Toto okno sa viac používa v súvislosti s diskusnými skupinami, preto je narábanie s foldrami popísané v nasledujúcej kapitole v časti Lišta nástrojov.

Ako ukladám správy do foldrov a ako ich premiestňujem ?

Nové správy prichádzajú do foldra Inbox. Keď sa po prečítaní správy rozhodnem správu si ponechať, môžem ju nechať vo foldri Inbox, alebo presunúť alebo skopírovať do iného foldra. Na správu, ktorú chcem presunúť, kliknem v ploche s hlavičkami a použijem niektorý z nasledovných spôsobov. Najrýchlejšie je kliknúť na tlačidlo File na lište nástrojov, objaví sa menu obsahujúce mená foldrov a správu presuniem do foldra, ktorý vyberiem. Podobne, ak v menu Message rozviniem podmenu File Message môžem z menu vybrať meno cieľového foldra. Tretí spôsob je kliknúť pravým tlačidlom myši na hlavičku správy. Objaví sa menu, v ktorom rozviniem podmenu File Message a vyberiem meno cieľového foldra. Bez ohľadu na použitý spôsob sa správa v pôvodnom foldri zmaže a objaví sa v novom foldri ( Presun správy do foldra Trash znamená jej zmazanie.).

Keď chcem správu skopírovať do iného foldra, kliknem na jej hlavičku a v menu Message rozviniem podmenu Copy Message a vyberiem meno cieľového foldra. Správa ostane v pôvodnom foldri a v cieľovom foldri sa objaví jej kópia.

Tento postup použijem na presúvanie/kopírovanie správy z ľubovoľného foldra.

Ak chcem naraz presúvať alebo kopírovať alebo vymazať viac správ, môžem to urobiť tak, že v ploche s hlavičkami pre tieto správy kliknem v stĺpci označenom zástavkou. Zástavka (flag) sa objaví v hlavičke správy a správa je 'označená'. Zástavku zruším, keď na ňu znovu kliknem. Keď som všetky správy, ktoré chcem presúvať, označil zástavkami, v menu Edit rozviniem podmenu Select a vyberiem Flagged Message. Označené správy sa označia ako vybraté a ďalej postupujem tak isto, ako keby som presúval jednu správu.

Ako usporiadam správy vo foldri ?

V ploche pre hlavičky okna Netscape Folder sú zobrazené hlavičky správ patriacich do jedného foldra. Môžem sa rozhodnúť, ktoré správy z foldra zobrazím v ploche s hlavičkami. V menu View rozviniem podmenu Message a vyberiem jednu z možností: New (nové správy), Threads with New (témy s novými správami - pozri Sledovanie tem(threads)), Watched Threads with New (sledované témy s novými správami) a All (všetky správy). Pre elektronickú poštu sú najvhodnejšie All a New.

Pre každý folder môžem samostatne nastaviť, v akom poradí chcem mať správy v tomto foldri usporiadané. Správy môžem usporiadať na základe obsahu položiek v hlavičkách správ, ktoré zároveň tvoria názvy stĺpcov v záhlaví plochy s hlavičkami (pozri časti okna pre správy).

Pomocou menu usporiadam správy tak, že v menu View rozviniem Sort a vyberiem položku, podľa ktorej chcem správy usporiadať. Správy sa utriedia podľa zvoleného kritéria vo vzostupnom poradí (Asceding). Ak chcem poradie obrátiť, opäť v menu View rozviniem Sort a vyberiem Descending (zostupne). V políčku záhlavia, ktoré som použil ako kritérium na usporiadanie, sa objaví šípka smerujúca hore alebo dole podľa zvoleného smeru.

Efektívnejší spôsob spočíva priamo v použití políčok záhlavia plochy s hlavičkami. Keď kliknem na políčko záhlavia, správy sa usporiadajú podľa tohto kritéria vo vzostupnom poradí. Ak kliknem na to isté políčko druhýkrát, zmení sa poradie na opačné.

Záhlavie obsahuje v ľavej časti špeciálne políčko obsahujúce štyri čiary , ktoré nereprezentuje žiadnu položku z hlavičky správy. Keď kliknem na toto políčko (políčko sa zmení na ), správy sa zoskupia podľa Subjectu tak, že správy, ktoré sú odpoveďou na pôvodná správu vytvoria jeden podstrom. Tento podstrom sa nazýva thread (niť, ja budem používať téma), má ikonu a je skôr typický pre diskusné skupiny (pozri Sledovanie tem). Podstrom môžem rozvinúť alebo zbaliť kliknutím na symbol + alebo - pri koreni stromu. Usporiadanie podľa témy môžem s výhodou použiť, ak do nejakého foldra presmerujem správy z diskusného klubu. Zvyčajne nie všetky diskusie ma zaujímajú, vtedy môžem príspevky na nezaujímavú tému zmazať tak, že správy usporiadam podľa témy, potom sa nastavím na správu v téme a v menu Edit rozviniem Select a vyberiem Threads (Ctrl-Shift-A). Vybraté správy môžem rýchlo zmazať, alebo naopak, ak ich chcem odložiť, rýchlo presunúť do iného foldra. Správy patriace k téme môžem ešte rýchlejšie vybrať tak, že kliknem na ikonu  vedľa prvej správy.

Načo slúžia filtre pre správy ?

Filtre pre správy predstavujú pravidlá, ktoré na základe obsahu položiek v hlavičke správy automaticky spracujú správu (najčastejšie zaradia novú správu do určitého foldra). Dôvody už boli spomenuté v časti "Ako automaticky triedim prišlú poštu", hlavným cieľom je oddeliť určité správy od ostatných a tým zefektívniť prácu pri triedení správ.

Na vytváranie alebo modifikáciu filtrov slúži okno Mail Filters, ktoré otvorím keď v menu Edit vyberiem položku Mail Filters. Nový filter vytvorím v okne Filter Rules, ktoré otvorím kliknutím na tlačidlo New. 

Do poľa Filter Name napíšem meno filtra, ďalej nasleduje riadok, v ktorom budem vytvárať podmienku, na základe ktorej sa správa spracuje. Ak pre vytvorenie podmienky potrebujem viac riadkov, kliknutím na tlačidlo More sa pridá ďalší riadok, kliknutím na Fewer (ak mám viac riadkov) sa posledný riadok zmaže. Samotnú podmienku vytvorím tak, že v prvom rozbaľovacom zozname vyberiem položku hlavičky (body znamená text správy), v druhom rozbaľovacom zozname vyberiem podmienku a do poľa na konci riadku vpíšem reťazec (slovo), na ktoré testujem položku hlavičky. Podmienky v druhom zozname majú nasledovný význam: contains (obsahuje), doesn't contain (neobsahuje), is (je rovné), isn't (nie je rovné), begins with (začína s), ends with (končí s).

Keď vyplním riadky s podmienkami, potom v riadku then pod tlačidlom More zadám akciu, ktorá sa má so správou vykonať. V prvom rozbaľovacom zozname vyberiem akciu: Move to folder (presuň do foldra), Change priority (zmeň prioritu), Delete (zmaž), Mark read (označ ako prečítanú), Kill thread (zmaž tému), Watch thread (sleduj tému). Posledné dve možnosti sú typické pre diskusné skupiny. Ak vyberiem Move to folder, potom sa mi vpravo objaví druhý rozbaľovací zoznam, v ktorom vyberiem folder, do ktorého sa má správa spĺňajúca podmienku presunúť. Ak vyberiem Change priority, objaví sa zoznam, v ktorom nastavím novú hodnotu pre prioritu.

Napríklad, ak do riadku s podmienkou uvediem <to or CC, contains, agents> a do riadku s akciou uvediem <Move to folder, Agents List>, potom správy, ktorých adresa v položke To: alebo Cc: bude obsahovať slovo agents budú zaradené do foldra Agents list (tzn. správy z diskusného klubu agents@cs.umbc.edu budú automaticky ukladané do foldra Agents List).

Taktiež je dobré do poľa Description vpísať vysvetľujúci text. Nakoniec v dolnej časti môžem filter aktivovať a deaktivovať vybratím z možností On (aktívny) a Off (pasívny) a stlačením tlačidla OK sa okno Filter Rules zavrie a vytvorený filter sa zaradí medzi filtre v ľavej časti okna Mail Filters. Aktívne filtre majú vedľa svojho mena fajku, na ktorú môžem kliknúť a filter deaktivovať. Musím zdôrazniť, že poradie filtrov je dôležité, pretože podmienky sa testujú v poradí zhora dole. Ak chcem zmeniť poradie, vyberiem filter, ktorý chcem presúvať a klikaním na šípky vedľa zoznamu presuniem filter vyššie alebo nižšie.

Keď chcem vedieť ako sa filtre aktivujú, zaškrtnem políčko Log Filter Use. Informácie o použití filtrov sa budú zapisovať do súboru, ktorý si môžem pozrieť pomocou tlačidla View Log.

Ako vyhľadám správu na základe kritérií ?

často sa stáva, že aj napriek najpremyslenejšiemu roztriedeniu správ do foldrov neviem vyhľadať tú správu, ktorú práve potrebujem. V tomto prípade z menu Edit vyberiem položku Message Search a otvorí sa okno Search Messages. Keď v rozbaľovacom zozname Search for items in vyberiem meno foldra, budem správy vyhľadávať v konkrétnom foldri, keď vyberiem Local Mail, budem vyhľadávať vo všetkých foldroch.

Správu vyhľadávam na základe podmienky, ktorú vytvorím na ďalšom riadku. Keď chcem vytvoriť zložitejšiu podmienku, stlačením na tlačidlo More sa pridá jeden riadok. Naopak, ak chcem jeden riadok odobrať, kliknem na tlačidlo Fewer. Samotnú podmienku vytvorím tak, že v prvom rozbaľovacom zozname vyberiem položku hlavičky (body znamená text správy), v druhom rozbaľovacom zozname vyberiem podmienku a do poľa na konci riadku vpíšem reťazec (slovo), na ktoré testujem položku hlavičky. Podmienky v druhom zozname majú nasledovný význam: contains (obsahuje), doesn't contain (neobsahuje), is (je rovné), isn't (nie je rovné), begins with (začína s), ends with (končí s). Napríklad ak do riadku s podmienkou uvediem <subject, contains, termin>, potom vyhľadám tie správy, ktorých Subject bude obsahovať slovo termin.

Keď vytvorím podmienku, stlačím tlačidlo Search. V dolnej časti okna sa objaví zoznam, v ktorom sa objavia správy spĺňajúce podmienku. Zoznam má záhlavie, ktoré môžem použiť na usporiadanie správ. Keď kliknem na políčko záhlavia, správy sa usporiadajú podľa tohto kritéria vo vzostupnom poradí. Ak kliknem na to isté políčko druhýkrát, zmení sa poradie na opačné. Jediné políčko v záhlaví, s ktorým som sa doteraz nestretol je Location, ktoré označuje stĺpec obsahujúci meno foldra, v ktorom sa správa nachádza.

Keď nájdem v zozname hľadanú správu, vyberiem ju a kliknem na tlačidlo Go to Message Folder. Tým sa prepnem do okna Netscape Folder, pričom budem nastavený na hľadanú správu. Keď som sa zmýlil, a táto správa nie je tá, ktorú som hľadal, na lište Windows kliknem na ikonu Search Message, čím sa vrátim do pôvodného okna a môžem vybrať inú správu.

Ako vytlačím správu na tlačiarni ?

Funkcia pre tlač správy je aktívna, iba ak je zobrazený text správy. Preto ak chcem správu vytlačiť, musím v okne Netscape Folder otvoriť plochu s hlavičkami (pozri časti okna správy), alebo musí byť správa zobrazená v okne Netscape Message (pozri Okno pre správu). Keď na lište nástrojov kliknem na tlačidlo Print, alebo z menu File vyberiem Print (Ctrl-P), otovrí sa okno Print, v ktorom môžem nastaviť štandardné parametre pre tlač vo Windows95/NT 4.0 a správu vytlačiť.

Communicator nevytlačí stránku tak, ako ju vidím na obrazovke, ale snaží sa využiť celú plochu papiera. Pre nastavenie parametrov pre tlačenú stránku z menu File vyberiem položku Page Setup. Otvorí sa okno Page Setup, v ktorom môžem nastaviť nasledovné parametre: Beveled Lines (zalomenie dlhších riadkov), Black Text (text bude čierny bez ohľadu na farbu v dokumente), Black Lines, Last Page First (stránky vytlačí od poslednej po prvú), ďalej môžem nastaviť šírku okrajov medzi textom a okrajom stránky Top (horný okraj), Bottom (dolný okraj), Left (ľavý okraj), Right (pravý okraj). V skupine Header nastavím, či chcem aby hlavička na papieri obsahovala Subject (Document Title) a adresu dokumentu (okno Page Setup je spoločné aj pre Navigator. Adresa v prípade správy je pomerne komplikovaná sekvencia znakov lokalizujúca správu vo foldri na disku) (Document Location (URL)). Pre pätu stránky môžem nastaviť výpis čísla stránky (Page Number), počtu stránok (Page Total) a dátumu tlače (Date Printed).

Hlavička správy sa vytlačí v takom rozsahu, v akom je zobrazená v ploche pre text správy. Ak chcem zmeniť rozsah vypisovaných údajov z hlavičky správy, v menu Veiw rozviniem Headers a vyberiem All (všetky položky), Normal (bežné položky) alebo Brief (stručný výpis).

Ako uložím správu do súboru ?

Keď chcem pracovať s textom správy (skopírovať ho do iného súboru alebo programu) najjednoduchšie je zobraziť si obsah správy, pomocou myši vyselektovať potrebnú časť, skopírovať ju do clipboardu pomocou menu Edit vybratím Copy (Ctrl-C) a na požadovanom mieste v inom programe vložiť text z clipboardu pomocou menu Edit vybratím Paste (Ctrl-V). Ak však nutne potrebujem uložiť text správy do súboru, potom kliknem na hlavičku správy a z menu File vyberiem položku Save as (Ctrl-S). Otvorí sa štandardné okno pre uloženie súboru, v ňom sa prepnem do požadovaného adresára a buď zadám meno súboru alebo vyberiem existujúci súbor, ktorý prepíšem. Iný spôsob, ako otvorím okno pre výber súboru je kliknúť na hlavičku správy alebo v ploche pre text správy pravým tlačidlom myši a vybrať Save Message.

Okno pre správu

Okno pre správu Netscape Message je samostatné okno zobrazujúce text správy. Môžem ho otvoriť viacerými spôsobmi. Najjednoduchšie to urobím tak, že v ploche s hlavičkami (pozri časti okna pre správu) dvakrát kliknem na hlavičku správy. Ak chcem použiť menu, mám dve možnosti: v hlavnom menu File vyberiem Open Message, alebo kliknem pravým tlačidlom myši na hlavičku a z menu vyberiem Open Message alebo Open Message in New Window. V poslednom prípade sa pre správu vždy otvorí nové okno, inak ak už okno Netscape Message bolo otvorené zmení sa iba jeho obsah.

Netscape Message je redukovanou verziou okna Netscape Folder. Rozdiel spočíva v tom, že na mieste rozbaľovacieho zoznamu s menami foldrov je v okne Netscape Message Subject správy. Taktiež Netscape Message nemá plochu s hlavičkami a má redukované menu View a Go. Inak ovládanie, lišta nástrojov a položky menu sú identické s oknom Netscape Folder (časť Okno pre spravy).

Listserver - diskusné kluby

čo sú diskusné kluby a aké sú typy klubov ?

Diskusné kluby (mailing lists) sú nadstavbou elektronickej pošty. Slúžia na komunikáciu skupiny účastníkov zaujímajúcich sa o danú tému. Po prihlásení sa do klubu dostáva každý účastník všetky príspevky zasielané ostatnými členmi. Jeho odpovede na tieto príspevky, resp. jeho vlastné príspevky sú zase rozosielané ostatným účastníkom klubu.

Niektoré kluby sú moderované, t.j. správca klubu rediguje príspevky účastníkov. Väčšina klubov však rozposiela príspevky a odozvy na ne automaticky, bez akejkoľvek redakcie. Niektoré kluby sú verejné (ktokoľvek sa môže do nich prihlásiť), iné sú zase privátne (vlastník/správca klubu rozhodne, koho do klubu zaradí).

Existuje viacero typov listservrov - programov spravujúcich diskusné kluby. Oboznámim sa s dvomi typmi najčastejších listservrov, ktorých autormi sú Kotsikonas a Thomas. Prvý typ listservra je u nás častejšie používaný, druhý poskytuje bohatšiu škálu služieb. V každej odpovedi sú najprv uvedené informácie pre listserver podľa Kotsikonasa a za ním informácie pre listserver podľa Thomasa.

Listserver v príkazoch nerozlišuje veľké a malé písmená. Keď je teda v opise uvedený napríklad príkaz REView, potom v skutočnosti budú príkazy REVIEW, review, REV, rev, REView, Review, REVi, atď. rovnocenné. Parametre príkazov, ktoré obsahujú napríklad názov klubu alebo meno účastníka, budú v ďalšom texte uvedené v lomených zátvorkách.

Ktoré zásady by som mal dodržiavať ako účastník klubu ?

V záujme efektívnej činnosti diskusného klubu by som sa mal okrem zásad uvedených pri elektronickej pošte riadiť aj nasledujúcimi zásadami:

Ako pošlem príkaz listservru ?

Príkaz zadávam v tele správy, ktorú posielam listservru a nie priamo do klubu, pričom na Subjecte nezáleží (niektoré špeciálne typy listservrov požadujú zadávanie príkazov v Subjecte a obsah správy ignorujú). V jednej správe môžem poslať aj viac príkazov, každý na novom riadku. Okrem nich nemá správa obsahovať ďalší text (napr. podpis). Nerozlišujú sa malé/veľké písmená.

Ako sa prihlásim do diskusného klubu a ako pozastavím, či zruším členstvo ?

Prihlásim sa tak, že pošlem na adresu príslušného listservra príkaz SUBSCRIBE <klub> <Meno> <Priezvisko> resp. v prípade Thomasa SUBscribe <klub> <Meno> <Priezvisko>. Moju adresu si listserver zistí zo správy, v ktorej mu svoju 'prihlášku' posielam. V privátnych kluboch o mojom zaradení rozhoduje správca klubu. Po akceptovaní mojej prihlášky dostanem o tom správu z listservra, obvykle spolu s informáciou o klube, o zásadách činnosti v ňom a o základných príkazoch, ktoré môžem posielať listservru. Niektoré kluby vygenerujú heslo a vyzvú ma, aby som si ho zmenil. Obvykle sa nič nestane, keď takúto výzvu ignorujem, heslo slúži spravidla iba na prístup k chráneným archívom a prístup k nim si aj tak musím dohodnúť individuálne so správcom klubu. Niektoré listservre ma požiadajú, aby som potvrdil svoju prihlášku 'replayom', obsahujúcim iba text ok.

Keď sa chcem z klubu odhlásiť, pošlem na listserver príkaz SIGNOFF <klub>. Keď chcem iba pozastaviť svoje členstvo (napr. na dobu neprítomnosti), nie je potrebné odhlasovať sa z klubu.

Keď z dôvodov neprítomnosti alebo iného zaneprázdnenia chcem krátkodobo pozastaviť prílev pošty z nejakého klubu, pošlem na listserver príkaz SET <klub> MAIL POSTPONE. Obnovenie prísunu pošty z daného klubu dosiahnem príkazom SET <klub> MAIL ACK. V prípade Thomasa pozastavím prísun pošty príkazom SET <klub> NOMail a obnovím ho pomocou príkazu SET <klub> MAIL.

Ako diskutujem v klube ?

Keď chcem reagovať na nejaký príspevok v diskusnom klube, postupujem v podstate rovnako ako pri odpovedi na bežnú správu. Pri odpovedi na príspevok sa nastavím naň a navolím Reply. Vypíše sa adresa odosielateľa v položke To:, ktorú si preverím. Vždy zvážim, či svoju reakciu adresujem autorovi príspevku, alebo všetkým účastníkom klubu. Mal by som využívať odpovede pomocou Quote (ponuka vložiť do odpovede časť pôvodného textu).

Keď chcem poslať vlastný príspevok do klubu, postupujem ako pri odosielaní akejkoľvek inej správy (pozri Posielanie správ) s tým, že do To: zadám adresu klubu (nie listservra, ktorý klub obhospodaruje).

Ako sa dozviem základné informácie o diskusnom klube a použiteľných príkazoch ?

Keď pošlem na listserver príkaz INFORMATION <klub> resp. v prípade Thomasa Info <klub> dostanem stručnú charakteristiku klubu (keď si správca klubu dal tú námahu a napísal ju). V prípade Thomasa dostanem naviac ďalšie informácie o organizácii klubu.

Keď pošlem na listserver príkaz REVIEW <klub> dostanem zoznam účastníkov klubu (meno a elektronickú adresu) ukončený údajmi o celkovom počte členov klubu. V prípade Thomasa použijem príkaz REView <klub>.

Základné informácie o použiteľných príkazoch získam príkazom HELP. Dostanem zoznam príkazov s krátkym opisom každého z nich. Podrobnejšie informácie o každom príkaze môžem vyžiadať z listservra príkazom. HELP <príkaz>. V prípade Thomasa získam stručný zoznam príkazov pomocou HELP a príkazom INFO REFcard získam podrobnejšie informácie o jednotlivých príkazoch.

Medzi príkazmi nájdem aj také, ktoré mi umožnia vyžiadať z archívu časť minulej korešpondencie v klube. V prípade Thomasa mám k dispozícii prepracovaný vyhľadávací mechanizmus.